Kurs

Gudstjänstens texter och traditioner

Liturgi är ett grekiskt ord som betyder ”folkets verk”. Genom liturgins läsningar, böner, sånger och handlingar levandegörs Kristi uppståndelse och andra för tron viktiga händelser och personer. I den här kursen ges av bred belysning av liturgi i historia och nutid inom olika kristna traditioner. Kursen ägnas åt ett urval texter som har använts och används i gudstjänsten. Samtidigt ges en orientering om olika utvecklingslinjer i de olika liturgiska traditionerna fram till de nya handböckerna som nu är aktuella i Sverige. Equmeniakyrkans eller Svenska kyrkans eller annan kyrkas handbok analyseras och värderas i relation till de traditioner i vilka de tillkommit.

Efter kursen förväntas studenten:

  • kunna redogöra översiktligt för västlig och östlig liturgis utveckling genom tiderna
  • kunna förstå och analysera olika uttrycksformer som är avgörande för liturgins mening
  • presentera en egen underbyggd tolkning av en nutida handbok i relation till liturgiska traditioner

Liturgiska texter
Svenskt patristiskt bibliotek, bd 1: Gudstjänst & kyrkoliv. 1996. Beskow, Per och Samuel Rubensson, (red.). Skellefteå: Artos. (40 s. i urval efter samråd med läraren)

Kyriollos Katekeser. 1992. Beskow, Per (övers.). Skellefteå: Artos. (20 s. i urval efter samråd med läraren)

Hippolytos. 1994. Den apostoliska traditionen. Översatt och kommenterad av Anders Ekenberg. Uppsala: Katolska bokförlaget. (90 s.)

The Rationale Divinorum Officiorum of William Durand of Mende. A new Translation of the Prologue and Book One. 2007. Thibodeau, Timothy M. (red.). New York: Colombia University Press. (105 s.)

White, James F., 1992. Documents of Christian Worship. Descriptive and Interpretive Sources. Louisville: John Knox Press. (100 s. i urval efter samråd med läraren)

Tillkommer ett urval av psalmtexter (10 s.)

Liturgiska utvecklingslinjer
Borgehammar, Stephan, 1993/2006. Kyrkans liv. Introduktion till kyrkovetenskapen. Stockholm: Verbum. S. 139–209 (70 s.).

Senn, Frank, 2010. The People’s Work: A Social History of the Liturgy. Minneapolis: Augsburgs press. (330 s.)

Edgardh, Ninna, 2010. Gudstjänst i tiden. Gudstjänst i Svenska kyrkan 1968–2008. Lund: Arcus. (245 s.)

Tillkommer ett kompendium med frikyrkliga utvecklingslinjer (90 s.)

Liturgiska traditioner
Ratzinger, Joseph, 2014. The Spirit of the Liturgy. San Francisco: Ignatius Press. (230 s.)

Taft, Robert F., 1992. The Byzantine Rite. A short History. Collegeville: The Liturgical Press. (84 s.)

Ware, Kallistos, 2003. Den ortodoxa kyrkan. Skellefteå: Artos. Kap 13–14 (70 s.)

Wainwright, Geoffrey, 1997. Worship with One Accord. Where Liturgy and Ecumenism Embrace. New York : Oxford University Press. (270 s.)
Tillgänglig som e-bok via EbscoHost för studenter och personal på THS.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Frida Mannerfelt

Doktorand

frida.mannerfelt@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp, varav minst 15 hp från fortsättningsnivå.

Obligatorisk närvaro vid föreläsning och seminarium på THS vid två tillfällen under terminen - i september och december. Observera att kursen för närvarande är publicerad med en preliminär litteraturlista

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 15 december 2015

Senast reviderad den 22 februari 2017