Kurs

Gamla testamentets gudsbild, språklig Gt textkurs

I Gamla testamentet möter vi en mångfald av gudsföreställningar, vilket inte minst beror på dess långa tillkomsttid. De olika gudsbilderna speglar också olika kulturepoker och influenser från omkringliggande kulturer och folkslag. Kursen syftar till att genom närläsningar av centrala texter ur Gamla testamentets olika genrer och från olika epoker visa på denna mångfald och sätta in den i de olika relevanta historiska sammanhangen. Kursen behandlar även de centrala begreppen “gudsföreställning” och “gudsbild” ur ett teoretiskt perspektiv.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa kunskap om Gamla testamentets gudsföreställningar ur ett historiskt, litterärt och teologiskt perspektiv
  • visa förmåga att läsa och tolka Gamla testamentets texter som är centrala för förståelsen av gudsbild och gudsföreställningar
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för den egna tolkningen av en enskild text och diskutera sina slutsatser i grupp
  • visa förmåga att läsa och tolka Gamla testamentets hebreiska text

Seibert, Eric A., 209. Disturbing Divine Behavior: Troubling Old Testament Images of God. Minneapolis: Fortress Press (347 s).

Penchansky, David, 1999. What Rough Beast?: Images of God in the Hebrew Bible. Louisville: Westminster John Knox Press (123 s).

Kommentarlitteratur ca 200 s.

Diverse artiklar.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Åke Viberg

Programansvarig teologiskt program inriktning präst i Svenska kyrkan, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare

ake.viberg@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • Seminarier
  • Tolkningsövningar

Grundläggande behörighet.
Teologi 60 hp inklusive kurserna Bibeln och religionerna 15 hp och Text, kontext och tolkning 15 hp samt Bibelhebreiska 15 hp, eller motsvarande.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 20 december 2017.