Kurs

Gamla testamentet

Gamla testamentet är för många en helig text, och det är som sådan den fortsatt att leva långt bortom den tid och kultur där den kom till. Denna kurs vill därför närma sig Gamla testamentet ur just det perspektivet. Kursen har som syfte att utifrån Gamla testamentets texter presentera dess omvärld, historia, innehåll och framförallt dess teologiska grunddrag i dess stora mångfald. Kursen vill även ge grundläggande färdigheter i att tolka gammaltestamentliga texter i dess olika former utifrån de metoder som står till buds.

Efter kursen förväntas studenten:

  • kunna beskriva Gamla testamentets grundläggande innehåll och tillkomsthistoria, samt ha överblick över politiska, sociala och religiösa förhållanden i den forntida omvärlden
  • visa kunskap om texternas teologi och tolkning, samt grundläggande medvetenhet om nutida tolkningsperspektiv
  • kunna använda enklare metoder för texttolkning, samt känna till grunddragen och mångfalden i gammaltestamentlig teologi

Bibel 2000

Gud och det utvalda folket. Inledning till Gamla testamentet. 2009 [tryckning 2012]. 1.2 uppl. Utg. under red. av Larsolov Eriksson & Åke Viberg. Stockholm: Verbum (240 s).

Hayes, John H. & Holladay, Carl R., 2007: Biblical Exegesis: A Beginner’s Handbook. 3 uppl. Louisville: Westminster John Knox (236 s).

Brueggemann, Walter, 2009: An Unsettling God: The Heart of the Hebrew Bible.Minneapolis: Fortress Press (122 s).


Kurslitteraturen reviderades senast 16 april 2013.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Åke Viberg

Programansvarig teologiskt program inriktning präst i Svenska kyrkan, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare

ake.viberg@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Salstentamen

Grundläggande behörighet.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 5 februari 2009.