Kurs

Funktionshinder och mänskliga rättigheter

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är den senaste av de idag centrala MR-konventionerna. Kursen behandlar hur rättigheter för personer med funktionsnedsättning har utvecklats och utformats i olika länder och på global nivå. En introduktion ges till hur funktionshinder och funktionsnedsättning behandlas i politik, forskning och lagstiftning i Sverige, EU och internationellt.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha goda kunskaper om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och därmed relevanta MR-instrument
  • ha goda kunskaper om hur rättigheter för personer med funktionsnedsättning utvecklats och utformats i Sverige, EU och internationellt
  • ha tillräckliga kunskaper för att kritiskt reflektera kring situationen för personer med funktionsnedsättning i Sverige och internationellt utifrån relevanta MR-instrument

Convention on the Rights of Persons with Disabilities: A Commentary, Springer 2017. (läggs upp på kurssidan)

Degener, Theresia.” A New Human Rights Model of Disability”, in Della Fina, Valentina; Cera, Rachele; Palmisano, giuseppe (Eds). The United Nations. (läggs upp på kurssidan)

From Exclusion to Equality: Realizing the rights of persons with disabilities. Handbook for Parliamentarians on the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and its Optional Protocol. S. 1-112. (112 s)  Länk

Jyrwall Åkerberg, Annika, 2015. Diskriminering på grund av funktionsnedsättning: En handbok i svenska och europeiska diskrimineringslagar och rättspraxis I relation till människor med funktionsnedsättning. Stockholm, CKM förlag AB. S. 21-31, 44-47, 63-407. (357 s)

Proposition 2016/17:188. Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken Länk

Allmän kommentar nr 1 – Likhet inför lagen Länk

Allmän kommentar nr 2 om artikel 9  – Tillgänglighet Länk

Allmän kommentar nr 3 – Kvinnor med funktionsnedsättning Länk

Allmän kommentar nr 4 – Rätten till utbildning Länk

General comment no 5, Article 19: Right to independent living Länk

General comment no 6: Article 5: Equality and non-discrimination Länk

General Comment no 7 Article 4.3 and 33.3: Participation with persons with disabilities in the implementation and monitoring Länk

Guidelines on Article 14 Länk

Universell utformning, sju principer, Certec, Lunds universitet

Presentationer från Academy of European Law, ERA, September 2018, (Endast följande delar:
Avsnitt 2 endast Reasonable Accommodation av Shivaun Quinlivan,
Avsnitt 5 Web Accessibility Directive av Peter Kemeny,
Avsnitt 6 The European Accessibility Act, Inmaculada Placencia Porrero,
Avsnitt 7 endast Public Procurement och Universal Design, av Donal Rice)

Arbetsmaterial

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning  Länk

Europakonventionens tilläggsprotokoll om undervisning, läggs upp på kurssidan.

Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter Länk

The CRPD committee concluding observations on Sweden. Länk


Kurslitteraturen reviderades senast 8 oktober 2018.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Annika Jyrwall Åkerberg

Jur.kand., timlärare

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Grundläggande behörighet.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm den 26 oktober 2015.