Kurs

Existentiell folkhälsa

Den existentiella dimensionen av hälsa och dess relevans för folkhälsovård i en svensk kontext presenteras utifrån grundläggande teori och praktik. Kursen behandlar hälsa som en helhet bestående av fysisk, psykisk, social, livsmiljörelaterad och existentiell hälsa. Grundläggande teorier och definitioner av hälsobegreppet med fokus på den existentiella dimensionen presenteras och diskuteras liksom hur existentiellt hälsoarbete kan utformas i praktiken för att stärka människors självskattade hälsa. Kursen ger möjlighet för studenten att reflektera över sin egen roll i relation till arbete med existentiella frågor och ges redskap för att utveckla lokalt förankrat folkhälsoarbete.

Efter kursen förväntas studenten:

  • kunna redogöra för och kritiskt reflektera över olika definitioner av centrala begrepp inom existentiellt relaterad folkhälsovetenskap
  • kunna redogöra för hälsoläget i befolkningen och den historiska utvecklingen i ett nationellt perspektiv, utifrån ett existentiellt perspektiv
  • omsätta den teoretiska kunskapen i planering, genomförande och utvärdering av insatser för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande existentiellt arbete
  • kritiskt reflektera över sin roll i arbetet med existentiella frågor

Antonovsky, Aaron, 2005: Hälsans mysterium 2 uppl. Stockholm: Natur och kultur. (i urval 170 s)

DeMarinis, Valerie, Wikström, Owe, & Cetrez, Önver (red), 2012: Inspiration till religionspsykologin: kultur, hälsa och mening. Stockholm: Natur & Kultur. (160 s i urval) 

Folkhälsoinstitutet, 2011: Hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010. Stockholm: Folkhälsoinstitutet. (71 s) (Elektronisk). PDF format. Tillgänglig via Folkhälsoinstitutet:  www.fhi.se/publikationer/

Forsberg, Birger m.fl.: Folkhälsorapport 2011. Folkhälsan i Stockholm – I dag och i morgon.Stockholms läns landsting: Utvecklingsavdelningen. (36 s). (Elektronisk). PDF format. Tillgänglig via folkhälsoguiden:  www.folkhalsoguiden.se/fhr2011

Medin, Jennie & Alexanderson, Kristina, 2001: Begreppen hälsa och hälsofrämjande – en litteraturstudie. Lund: Studentlitteratur.(180 s)

Melder, Cecilia, 2010: Vilsenhetens epidemiologi – en religionspsykologisk studie i existentiell folkhälsa. Doktorsavhandling, Uppsala Universitet, Religionsvetenskapliga institutionen, avdelningen för religionspsykologi. (i urval 180 s). (Elektronisk). PDF format. [Tillgänglig via Uppsala universitets databas DiVA: uu.diva-portal.org ]

Pellmer, Kristina & Wramner, Bengt, 2012: Grundläggande folkhälsovetenskap. 3 uppl. Stockholm: Liber AB. (264 s)

Strang, Susan, 2002: Spiritual /existential issues in palliative care with special reference to patients with brain tumors and their spouses. Doktorsavhandling: Göteborg University, Institute of Selected Clinical Sciences, Department of Oncology. (i urval 100 s, tillhandahålls vid kursstarten).

Artikelsamling säljs vid kursstarten (ca 100 s)


Kurslitteraturen reviderades senast 22 januari 2013.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Cecilia Melder

Teol.dr, högskolelektor, präst

cecilia.melder@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • PM
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 24 januari 2012.