Kurs

Examensarbete, uppsats (master)

Kursen skall väsentligt fördjupa den studerandes förmåga att i form av ett uppsatsarbete självständigt, kritiskt och systematiskt behandla och hantera ett kvalificerat problem eller en kvalificerad frågeställning som kan räknas till det religionsvetenskapliga forskningsområdet.

Efter kursen förväntas studenten:

  • kritiskt, kreativt och systematiskt kunna identifiera, formulera och lösa en kvalificerad vetenskaplig problemställning med relevans för ämnet
  • visa väsentligt fördjupad förmåga att välja och motivera ett utifrån vald problemställning adekvat teoretiskt och metodiskt angreppssätt
  • kunna samla in, värdera, analysera och kritiskt och kreativt tolka komplext material i enlighet med vetenskaplig praxis, dra väl övervägda slutsatser, samt kritiskt diskutera resultatets innebörd
  • visa förmåga att kritiskt och kreativt göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
  • kunna presentera sina slutsatser, den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i en vetenskaplig text som är väl disponerad, formellt korrekt och språkligt klar
  • ha förvärvat förmåga att genomföra en kvalificerad forskningsuppgift inom givna tidsramar samt att utvärdera detta arbete
  • kunna kommunicera och försvara sitt arbete och opponera på ett annat arbete, samt bidra med kvalificerade synpunkter i vetenskapliga diskussioner såväl i nationella som i internationella sammanhang
  • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, samt att identifiera behov av ytterligare kunskap

För närvarande har vi inte en litteraturlista för denna kurs.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Handledare

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Seminarier
  • Uppsats

Kurser i teologi på avancerad nivå om minst 60 hp, varav kurser i det ämne som examen inriktas mot om minst 15 hp på 400-nivå och minst 15 hp på 500-nivå. Därutöver kursen Vetenskaplig teori och metod, 7,5 hp i det ämne som examen inriktas mot. Dessutom kunskaper i svenska eller engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

Uppsatsarbetet kan genomföras på heltid över en termin eller på halvfart över ett läsår. I undantagsfall kan även arbetet förläggas till en längre period efter överenskommelse med handledare.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 5 mars 2009.

Senast reviderad den 22 februari 2017.