Kurs

Examensarbete, uppsats (kandidat)

Kursen omfattar ett självständigt arbete som redovisas i form av en vetenskaplig uppsats. I kursen behandlas teori och metod som ligger till grund för en i sammanhanget relevant vetenskaplig kunskapsutveckling.

Efter kursen förväntas studenten:

  • självständigt kunna identifiera, formulera och lösa en vetenskaplig problemställning med relevans för ämnet
  • visa förmåga att välja och motivera ett utifrån vald problemställning lämpligt teoretiskt och metodiskt angreppssätt
  • kunna samla in, värdera, analysera och kritiskt tolka material i enlighet med vetenskaplig praxis, dra väl övervägda slutsatser, samt kritiskt diskutera resultatets innebörd
  • visa förmåga att självständigt göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
  • kunna presentera sitt arbete i en vetenskaplig text som är väl disponerad, språkligt och formellt korrekt
  • ha förvärvat förmåga att genomföra en forskningsuppgift inom givna tidsramar
  • kunna kommunicera och försvara sitt arbete samt opponera på ett annat arbete

Individuellt vald litteratur.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Handledare

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Seminarier
  • Uppsats

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 120 hp inklusive minst 15 hp på fördjupningsnivå i det ämne som examen inriktas mot.

Detta kurstillfälle gäller studenter inom kandidatprogrammet Religion-kurltur-samhälle. Deltagande förutsätter att studenten har gått kursen 5IN349 Metod - religion, kultur, samhälle 7,5 hp.
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 5 mars 2009.

Senast reviderad den 22 februari 2017.