Kurs

Den historiske Jesus

Jesusgestalten  har  genom  tiderna  fascinerat  många  -­  inte  bara  engagerade  kristna,   utan  även  människor  med  vitt  skilda  utgångspunkter.  Denna  kurs  behandlar  sökandet   efter  den  historiske  Jesus.  Går  det  att  göra  en  trovärdig  historisk  rekonstruktion  när   källorna  är  del  av  tidigkristen  förkunnelse  och  vår  förförståelse  oftast  teologisk?  Vi   diskuterar  olika  metoder  och  undersöker  kanoniska  och  i  viss  mån  utomkanoniska   evangelietraditioner.  Fokus  ligger  på  Jesu  attityder  och  handlande  i  förhållande  till  den   judiska  kontexten.  Stort  utrymme  ges  åt  samtida  jämförelsematerial.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa  ​väsentligt  ​fördjupade  kunskaper  om  Jesusforskningens  historia  och  ​god   förståelse  för  villkoren  för  historierekonstruktion,  samt  utöka  sin  kunskap  om  trender   och  tendenser  i  den  senaste  fasen  av  Jesusforskning  (”third  quest”)
  • kunna  ​självständigt  ​identifiera,  analysera  och  bedöma  olika  typer  av  källmaterial  och   metoder  för  historisk  rekonstruktion
  • visa  förmåga  att  utifrån  självständiga  problemformuleringar  arbeta  med   Jesustraditionen  i  ett  historiskt  perspektiv  och  i  skriftlig  form  redovisa  de  egna   resultaten,  ​såväl  nationellt  som  internationellt​

Horsley, Richard A., 2013. The Prophet Jesus and the Renewal of Israel: Moving Beyond a Diversionary Debate. Grand Rapids: Eerdmans (156 s).
eller
Oakman, Douglas E., 2012. The Political Aims of Jesus. Minneapolis: Fortress. S. 2-­138 (136 s).

Kazen, Thomas, 2013. Scripture, Interpretation, or Authority? Motives and Arguments in Jesus’ Halakic Conflicts. WUNT 320. Tübingen: Mohr Siebeck. S. 1-­51, 283-­302, samt ett av kapitlen 2 (53-­111), 3 (113-­194), eller 4 (195-­282) (ca. 150 s).
eller
Miller, Robert J., 2003. Born Divine: The Births of Jesus & Other Sons of God. Santa Rosa: Polebridge. S. 1-­258 (258 s).
eller
Wedderburn, A. J. M., 1999. Beyond Resurrection. Peabody: Hendrickson (226 s).

Scott, Bernard Brandon, 2001. Re-­imagine the World: An Introduction to the Parables of Jesus. Santa Rosa: Polebridge. S. 1-­150 (150 s).
eller
Levine, Amy-­Jill, 2014. Short Stories by Jesus: The Enigmatic Parables of a Controversial Rabbi. New York: HarperOne (150 sidor urval).

Theissen, Gerd & Merz, Annette, 1998. The Historical Jesus. A Comprehensive Guide. Minneapolis: Fortress. S. 1-­62, 90-­150, 162-­572 (460 s).

Wassén, Cecilia & Hägerland, Tobias, 2016. Den okände Jesus: berättelsen om en profet som misslyckades. Stockholm: Langenskiöld (224 s).

Kompendium med artiklar på kurshemsidan (ca. 200 s).


Kurslitteraturen reviderades senast 26 april 2017.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Hanna Stenström

Docent, högskolelektor, präst i Svenska kyrkan

hanna.stenstrom@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • PM
  • Tolkningsövningar

Kurser i teologi/religionsvetenskap, 120 hp, varav minst 15 hp bibelvetenskap på fördjupningsnivå, eller godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 15 december 2015.

Senast reviderad den 22 februari 2017.