Kurs

De stora religionsfilosoferna

1800-talet och det tidiga 1900-talet är mer än någon annan period de stora religionsfilosofernas epok. Det är en tid av stora omvälvningar i det västerländska medvetandet, då tradition ställs mot modernitet, öst mot väst, teologi mot filosofi och tro mot förnuft. I den här kursen studeras fyra viktiga tänkare som på olika sätt brottas med denna problematik: Sören Kierkegaard, Fjodor Dostojevskij, Friedrich Nietzsche och Lev Sjestov.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha en god överblick och fördjupad kunskap om de fyra filosofernas författarskap, samt kunna förhålla dem till de mer övergripande filosofiska utvecklingarna i tiden då de verkade
  • visa förmåga att självständigt identifiera och med adekvat metod analysera de religionsfilosofiska positionerna i de texter som behandlas i kursen, samt kunna sätta dessa i relation till samtida religionsfilosofiska frågeställningar
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera slutsatser av genomförda textanalyser, samt kunna lyfta fram de argument som ligger till grund för de olika positioner som intas av författarna
  • ha en reflekterad och välgrundad syn på hur vi i ett nutida perspektiv kan förhålla oss till dessa filosofihistoriska nyckeltexter och deras verkningshistoria, där hänsyn tas till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, etiska och genusrelaterade aspekter

Caputo, John & Vattimo, Gianni, 2007. After the Death of God. Columbia: Columbia University Press. (216 s) Finns som e-bok via Ebscohost.
Dostojevskij, Fjodor, 1997. Bröderna Karamazov, Stockholm: Wahlström och Widstrand. (840 s)

Kierkegaard, Sören, 1995. Fruktan och bävan. Guldsmedshyttan: Nimrod. (135 s)

Namli, Elena, 2009. Kamp med förnuftet: Rysk kritik av västerländsk rationalism. Skellefteå: Artos (356 s)

Nietzsche, Friedrich, 2002. Samlade skrifter. Bd /: Bortom gott och ont / Till moralens genealogi. Eslöv: Symposion. S. 190-317 (128 s)

Enstaka artiklar tillkommer. 


Kurslitteraturen reviderades senast 19 april 2011.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Susanne Wigorts Yngvesson

Professor

susanne.wigorts.yngvesson@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen

Kurser i teologi/religionsvetenskap, 120 hp, varav minst 15 hp systematisk teologi på fördjupningsnivå, eller godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 14 september 2010.

Senast reviderad den 22 februari 2017.