Kurs

De stora religionsfilosoferna

1800-talet och det tidiga 1900-talet är mer än någon annan period de stora religionsfilosofernas epok. Det är en tid av stora omvälvningar i det västerländska medvetandet, då tradition ställs mot modernitet, öst mot väst, teologi mot filosofi och tro mot förnuft. I den här kursen studeras fyra viktiga tänkare som på olika sätt brottas med denna problematik: Sören Kierkegaard, Fjodor Dostojevskij, Friedrich Nietzsche och Lev Sjestov. Kursen är baserad på texter av och om de fyra författarna, vilka sätts i relation till varandra och till nutida idémässiga strömningar.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha en god överblick och fördjupad kunskap om de fyra filosofernas författarskap, samt kunna förhålla dem till de mer övergripande filosofiska utvecklingarna i tiden då de verkade
  • visa förmåga att självständigt identifiera och med adekvat metod analysera de religionsfilosofiska positionerna i de texter som behandlas i kursen, samt kunna sätta dessa i relation till samtida religionsfilosofiska frågeställningar
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera slutsatser av genomförda textanalyser, samt kunna lyfta fram de argument som ligger till grund för de olika positioner som intas av författarna
  • ha en reflekterad och välgrundad syn på hur vi i ett nutida perspektiv kan förhålla oss till dessa filosofihistoriska nyckeltexter och deras verkningshistoria, där hänsyn tas till relevanta vetenskapliga, samhälleliga, etiska och genusrelaterade aspekter

After the Death of God, 2007. Utg. under red. av John Caputo och Gianni Vattimo, Columbia: Columbia University Press. (216 s) Finns som e-bok via Ebrary för studenter och personal på THS.

Dostojevskij, Fjodor, 1997: Bröderna Karamazov, Stockholm: Wahlström och Widstrand. (840 s)

Kierkegaard, Sören, 1995: Fruktan och bävan. Guldsmedshyttan: Nimrod. (135 s)

Namli, Elena, 2009: Kamp med förnuftet: Rysk kritik av västerländsk rationalism. Skellefteå: Artos (356 s).

Nietzsche, Friedrich, 2002: Samlade skrifter. Bd /: Bortom gott och ont / Till moralens genealogi, Eslöv: Symposion. S. 190-317 (128 s)

Enstaka artiklar tillkommer. 


Kurslitteraturen reviderades senast 19 april 2011.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Susanne Wigorts Yngvesson

Professor

susanne.wigorts.yngvesson@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Hemtentamen

Kurser i teologi/religionsvetenskap, 90 hp, varav minst 15 hp systematisk teologi på fördjupningsnivå, eller godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 14 september 2010.

Senast reviderad den 16 april 2013.