Kurs

Biologi, evolution och teologi

Kursen behandlar relationen mellan teologi, biologi, och evolution. Begreppet ”naturlig teologi” diskuteras. Relationen mellan teologiska skapelseberättelser och evolutionsbiologi diskuteras. De teologiska och etiska frågor som biologisk och evolutionär forskning väcker, såsom till exempel frågan om människans relation till skapelsen och frågor om människors relation till varandra (till exempel makthierarkier) i ljuset av evolutionär forskning, behandlas. Möjligheter och begränsningar i naturvetenskapliga teorier, metoder och sanningsbegrepp problematiseras. I viss mån kommer även relaterade frågor om relationen mellan kosmologi, fysik och teologi att beröras.

Efter kursen förväntas studenten:

  • kunna redogöra för olika sätt att förstå relationen mellan teologi, etik, biologi och evolution
  • visa en grundläggande förståelse för vetenskapsteoretiska diskussioner om teori, metod och sanning
  • demonstrera färdighet att diskutera och värdera olika delproblem inom kursens område, både muntligt och skriftligt

Bråkenhielm, Carl-Reinhold och Fagerström, Torbjörn, 2005. Gud & Darwin – känner de varandra?: ett bioteologiskt samtal. 2 uppl. Stockholm: Verbum (232 s).

Conway Morris, Simon 2003. Life’s Solution: Inevitable humans in a lonely universe. Camebridge: Cambridge University Press. (464 s).

Polkinghorne, John, 1998. Science and Theology. London: SPCK (144 s.)

Artiklar, ca 100 sidor.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Gerard Willemsen

PhD, timlärare

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
Undervisningen i kursen kommer att koncentreras till två eller tre tillfällen under terminen.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 15 december 2015.

Senast reviderad den 22 februari 2017.