Kurs

Bibeln i kyrkans historia

Bibeln har genom alla tider varit utgångspunkt för kyrkans liv och teologiska reflexion. Beroende på sociala, politiska och kulturella omständigheter har bibeltolkare närmat sig bibeltexterna med olika frågeställningar och tolkningsmetoder. I denna kurs undersöks såväl hermeneutiska spelregler som den konkreta användningen av texten. Exempelvis undersöker vi allegoriska läsningar, luthersk bibeltolkning, väckelserörelsernas bibelanvändning, liberalteologi, fundamentalism samt postmodernism. Dessutom studerar vi hur bibeln används i olika praktiska sammanhang såsom predikan, sång, bön, andaktsliv och samhällsengagemang.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha en fördjupad kunskap om tolkning och användning av bibeln i kyrkans historia
  • självständigt och kritiskt kunna analysera bakomliggande bibeltolkningsprinciper i historiska och samtida dokument
  • kunna analysera och redogöra för det hermeneutiska samspelet mellan bibeltext, kontext och framställningssätt

Augustinus, 2006 (426). Tolkning och retorik. De doctrina christiana. Skellefteå: Artos. (160 s).

Kling, David W., 2004. The Bible in History. How the Texts have Shaped the Times. Oxford: Oxford University Press. (300 s).
Finns även som e-bok via EbscoHost för studenter och personal på THS.

Young, Frances M., 2002. Biblical Exegesis and the Formation of Christian Culture. Peabody: Hendrickson Publishers. (300 s).
Finns även som e-bok via EbscoHost för studenter och personal på THS.

Därtill tillkommer ca 400 sidor historiska texter. 


Kurslitteraturen reviderades senast 30 maj 2014.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • PM
  • Seminarier

Kurser i teologi/religionsvetenskap,120 hp, varav minst 15 hp historisk teologi/kyrkohistoria på fördjupningsnivå, eller godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 20 december 2011.

Senast reviderad den 22 februari 2017.