Kurs

Bibelhebreiska

Gamla testamentet är skrivet på forntida hebreiska, ett semitiskt språk från en kultur fjärran från oss i både tid och rum. Vill vi tolka Gamla testamentet fullödigt, och fullt ut uppskatta skönheten i dess språk, är det hebreiska språket den naturliga vägen att gå. Kursen går igenom det mest nödvändiga i det bibelhebreiska språket utifrån en enkel lärobok, där exemplen i möjligaste mån hämtas från Gamla testamentet. Efter hand lämnar vi läroboken och utgår enbart från hebreiska texter. Texturvalet är hämtat från olika genrer inom Gamla testamentet och fokuserar på det naturliga sambandet mellan det språkliga arbetet, det exegetiska hantverket och den teologiska analysen.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa förståelse för textöversättningens grundläggande problem och vara medveten om att all översättning också är tolkning
  • visa kunskap om grundläggande hebreisk grammatik, såväl vad gäller formlära som syntax
  • visa förmåga att läsa och självständigt översätta enklare hebreisk text, såsom 1 Mosebok

Ringgren, Helmer, 1974: Hebreisk nybörjarbok. Stockholm: Verbum. (Boken säljs i kopierat format på THS).

Engnell, Ivan, 1987 [1963]: Grammatik i gammaltestamentlig hebreiska. 2 uppl. 3 tr. Solna: Almqvist & Wiksell (Boken säljs på THS).

Schäfer, Rolf & Voss, Florian, 2008: Textual Research on the Bible: An Introduction to the Scholarly Editions of the German Bible Society. Deutsche Bibelgesellschaft (32 s). (Finns att hämta från www.academic-bible.com och kurshemsidan).

Hebrew. I: Anchor Bible Dictionary 4. S. 203-14 (12 s).


Kurslitteraturen reviderades senast 16 april 2013.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Josef Forsling

Teol.dr, högskolelektor

josef.forsling@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Salstentamen

Grundläggande behörighet.
Baskurser i teologi 30 hp inklusive Gamla testamentet 7,5 hp eller motsvarande.
Sökande till Fristående kurs kan anhålla om dispens vad gäller förkunskapskravet.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 23 oktober 2012.