Kurs

Att förstå och möta människor i kris

Kursen presenterar grunderna för ett kvalificerat och rätt dimensionerat stöd vid katastrofsituationer, masskadesituationer och personliga katastrofer i enskilda familjer, släkter och grupper utifrån ett tvärprofessionellt och tvärvetenskapligt perspektiv.

Med utgångspunkt från det svenska krishanteringssystemet, och erfarenheter från tidigare inträffade händelser, fokuserar kursen på att förstå och möta människor utifrån ett brett och övergripande perspektiv. Kursen behandlar de särskilda krav som ställs i ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle med behov av effektiv samverkan mellan olika organisationer. Utifrån behovet av att möta komplexa krissituationer, med ökad global rörlighet och ökad medial närvaro, fokuserar kursen på strategisk planering med särskild hänsyn till ett barn- och genusperspektiv.

Krissituationers olika fysiska, psykiska, sociala, och existentiella delar presenteras utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet av landets ledande expertis i form av gästföreläsare vid varje undervisningstillfälle.

Kursen vänder sig till personer som i sin profession möter människor i kris, med det gemensamma uppdraget att förstå och möta människor, men där var och en utifrån sin profession har ett eget ansvar och eget ansvarsområde.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha kännedom om centrala faktorer och begrepp som är relevanta för en adekvat och korrekt förståelse av och möte med människor och deras olika behov i krissituationer
  • ha kännedom om olika aktörers specifika kompetens och uppdrag samt ha grundläggande kunskap om behovet av samverkan mellan olika aktörer
  • ha förmåga att bedöma en rätt dimensionering av insatserna för människor i kris samt omsätta denna kunskap i planering, genomförande och uppföljning av insatser i olika krissituationer
  • ha förmåga att kritiskt reflektera över den egna rollen i samarbetet mellan olika aktörer varje krissituation

Arman, Maria & Rehnsfeldt, Arne, 2012: DEF – Det existentiella förbandet. Existentiellt omhändertagande efter katastrof. Stockholm: Liber. (146 s).

Cullberg, Johan, 2006: Kris och utveckling. Samt Katastrofpsykiatri och sena stressreaktioner. Stockholm: Natur & Kultur. (i urval 100 s).

Dyregrov, Atle & Dyregrov, Kari, 2008: Krisepsykologi i praksis. Bergen: Fagbokforlag. (237 s).

Englund, Liselotte 2008: Katastrofens öga, En studie av journalisters arbete på olycksplats. Göteborg: Göteborgs Universitet, Institutionen för journalistik och masskommunikation. (Elektronisk). PDF format. (i urval 50 s)
Tillgänglig via Göteborgs universitet.

Hedrenius, Sara & Johansson, Sara, 2013: Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser: att stärka människors motståndskraft. Stockholm: Natur & Kultur. (278 s).

Socialstyrelsen, 1998: ”Det är säkert ingenting – men tänk om det är det!”, Bombattentaten i Jerusalem, Ashkelon och Tel Aviv 1996. KAMEDO-rapport 72. (Elektronisk). PDF format. (46 s).
Tillgänglig via socialstyrelsen.

Socialstyrelsen, 2009: Krisberedskap inom socialtjänstens område, Vägledning för planering. (Elektronisk). PDF format. (142 s).
Tillgänglig via socialstyrelsen.

Socialstyrelsen, 2011: Bombattentatet i Oslo och skjutningarna på Utøya 2011. KAMEDO-rapport 97. (Elektronisk). PDF format. (168 s).
Tillgänglig via socialstyrelsen.

Svenska kyrkan, 2007: Svenska kyrkan Handbok i krisberedskap. Uppsala: Kyrkokansliet, Svenska kyrkans kriscentrum. (70 s).
Tillgänglig för nedladdning från Svenska kyrkan.

Artiklar och rapporter finns tillgängliga via kurshemsida alt. köpa vid kursstarten (ca 50 s).


Kurslitteraturen reviderades senast 6 november 2014.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Cecilia Melder

Teol.dr, högskolelektor, präst

cecilia.melder@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd, VG = Väl godkänd

Examinationsformer

  • Examinatoriska gruppövningar
  • Examinatoriska seminarier
  • PM
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.

Kursen ges i samarbete mellan THS och Betaniastiftelsen.
Vid Teologiska högskolan tillämpas obligatorisk närvaro.

Angående urval:
Urvalet sker i första hand bland sökande som har minst ett års arbetslivserfarenhet inom områden som berör krishantering och sökande med minst 60 hp inom områdena teologi, beteendevetenskap, medicin, vård och omsorg eller motsvarande. Platserna fördelas mellan grupperna och med hänsyn till spridning mellan professioner i gruppen. Urvalet görs på antal månader av arbetslivserfarenheten respektive antal högskolepoäng. Endast om platserna inte fylls av dessa sökande sker urval i övriga urvalsgrupperna.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 1 december 2012.