Kurs

Asyl- och flyktingrätt

Rätten till asyl är en av de mer politiskt laddade rättigheterna i en global och rörlig värld. I den här kursen studerar vi asylrätten ur ett juridiskt, politiskt, historiskt och filosofiskt perspektiv. Hur ser svensk och europeisk migrations- och flyktingpolitik ut? Vilka principer vilar den på? Vem har rätt till asyl idag och i framtiden? Vad innebär begreppet mänskliga rättigheter i mötet med människor som sett sig tvungna att lämna sitt hemland? Vi behandlar internationell, europeisk och svensk lagstiftning och praxis på området.

Efter kursen förväntas studenten:

  • kunna grunderna i rätten till asyl och relevanta konventioner
  • ha god inblick i flyktingsituationen i världen och urskilja kriterierna för flyktingskap och uppehållstillstånd på annan grund
  • ha kunskap om svensk rättspraxis i asylärenden
  • självständigt kunna reflektera över Sveriges och EU:s asyl- och migrationspolitik i relation till mänskliga rättigheter

Lewis, Corinne, 2012. UNHCR and International Refugee Law: From Treaties to Innovation, Routledge. (171 s)

Diesen, Christian. m.fl., 2012. Bevis 8: Prövning av migrationsärenden. Upplaga 2. Stockholm: Norstedts juridik. (332 s)

E. Guild, 2010. Criminalisation of Migration in Europe: Human Rights Implications. Strasbourg: Issue Paper, Council of Europe, Commissioner for Human Rights. Se www.refworld.org (38 s)

Khosravi, Shahram, 2006. Territorialiserad mänsklighet: irreguljära immigranter och det nakna livet. I: Om välfärdens gränser och det villkorade medborgarskapet. SOU 2006:37 (26 s). Finns att ladda ner från regeringens hemsida: www.regeringen.se

Khosravi, Shahram, 2009. Detention and Deportation of Asylum Seekers in Sweden. I: Race and Class, vol 50 (4). Tillhandahålls som pdf på kurshemsidan (20 s)

Lundberg, Anna, 2009. Barnets rätt att komma till tals i asylprocessen: Om likheter och diskrepanser mellan policy och praktik. I: Fryklund, Björn & Lundberg, Anna (red.), Asylsökande i Sverige: Ett rättssäkert och värdigt mottagande för barn och vuxna? Malmö Institute for Studies of Migration. Kap 3. Se länk  (48 s)

UNHCR, 1996. UNHCR:s handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning: enligt 1951 års konvention och 1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning, Stockholm. Se: www.unhcr-northerneurope.org    (21 s)

Artiklar och rättsfall kan tillkomma

Arbetsmaterial

SFS 2005:716. Utlänningslagen. Se: www.notisum.se

FN:s konvention angående flyktingars rättsliga ställning, 1951. Se: www.unhcr.org

Rådets direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004 om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer skall betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet, 32004L0083. (Även kallad EU:s skyddsgrundsdirektiv). Se: eur-lex.europa.eu

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna. (Även kallad EU:s återvändandedirektiv) Se eur-lex.europa.eu

Europeiska Unionens råd, 2010. Stockholmsprogrammet – Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd, 5731/10. Se register.consilium.europa.eu/

UNHCR, 2002. Guidelines on International Protection No. 1: Gender-Related Persecution Within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees. HCR/GIP/02/01. Se: www.refworld.org   (11 s)

UNHCR, 2002. Guidelines on International Protection No. 2: ”Membership of a Particular Social Group” Within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol Relating to the Status of Refugee. HCR/GIP/02/02. Se: www.refworld.org   (6 s)

UNHCR, 2003. Guidelines on International Protection No. 3: Cessation of Refugee Status under Article 1C(5) and (6) of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees (the “Ceased Circumstances” Clauses. HCR/GIP/03/03. Se: www.unhcr.org (8 s)
 
UNHCR, 2003. Guidelines on International Protection No. 4: Internal Flight or Relocation Alternative” within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees. HCR/GIP/03/04. Se: www.unhcr.org (8 s)

UNHCR, 2003. Guidelines on International Protection No. 5: Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees. HCR/GIP/03/05. Se: www.unhcr.org (9 s)
 
UNHCR, 2004. Guidelines on International Protection No. 6: Religion-Based Refugee Claims under Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees. HCR/GIP/04/06. Se: www.unhcr.org (12 s)

UNHCR, 2006. Guidelines on International Protection No.7: The application of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees to victims of trafficking and persons at risk of being trafficked. HCR/GIP/06/07. Se: www.unhcr.org (17 s)
 
UNHCR, 2009. Guidelines on International Protection No. 8: Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 and 1(F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees. HCR/GIP/09/08. Se: http://www.refworld.org  (28 s)

UNHCR, 2012. Guidelines on International Protection No. 9: Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation and/or Gender Identity within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees. HCR/GIP/12/09. Se: http://www.unhcr.org (17 s)

UNHCR, 2014. Guidelines on International Protection No. 10: Claims to Refugee Status related to Military Service within the context of Article 1A (2) of the 1951 Convention and/or the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees. HCR/GIP/13/10/Corr. 1. Se: www.unhcr.org (15 s)

UNHCR, 2015. Guidelines on International Protection No. 11: Prima Facie Recognition of Refugee Status. HCR/GIP/15/11 Se: www.unhcr.org (11 s)

UNHCR, 2016. Guidelines on International Protection No.12: Claims for refugee status related to situations of armed conflict and violence Under Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees and the regional refugee definitions. HCR/GIP/16/12 Se: www.unhcr.org (17 s)


Kurslitteraturen reviderades senast 23 april 2018.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Anna Massarsch

Jur.kand., timlärare

anna.massarsch@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Grundläggande behörighet.
Mänskliga rättigheter 45 hp.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm den 26 oktober 2015.

Senast reviderad den 24 oktober 2016.