Kurs

Metod, mänskliga rättigheter, kandidatnivå

Detta är en kurs i vetenskaplig metod anpassad för att behandla problem inom studiet av mänskliga rättigheter. Kursen kommer att presentera olika metoder, inklusive kvalitativ och kvantitativ metod, samt vetenskapsteorier. Olika infallsvinklar till mänskliga rättigheter som ämne lyfts fram, till exempel juridik, samhällsvetenskap och filosofi. Övningar där studenten tydligt får koppla dessa metoder till det egna uppsatsämnet kommer att ges.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha kunskap i vetenskaplig metod
  • kunna artikulera problem av metodologisk karaktär som uppstår i samband med vetenskapligt skrivande
  • på ett säkert sätt kunna använda vetenskaplig terminologi samt behärska grundläggande akribikrav
  • kunna föra en konstruktiv och kritisk diskussion om teoretiska problem i anslutning till uppsatsförfattande

Boréus, Kristina & Bergström, Göran. Red (2018). Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys Lund: Studentlitteratur (440 s).

McConnell, Lee & Smith, Rhona red., 2018. Research Methods in Human Rights. Oxford: Routledge (170 s)

Walliman, Nicholas (2011). Research methods: The basics. London: Routledge (190 sid).

ISBN: 0-203-83607-3

Sandgren, Claes, 2015. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och

argumentation. Stockholm: Norstedts juridik (130 s)

Artiklar och arbetsmaterial for examineringsuppgift (ca. 20 s)


Kurslitteraturen reviderades senast 24 april 2023.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Kursansvarig

Ulf Johansson Dahre

Fil. dr, docent

ulf.johansson-dahre@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen

Grundläggande behörighet.
Mänskliga rättigheter 105 hp.

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm den 27 april 2020.