Kurs

Mänskliga rättigheter och filosofi

Den här kursen ger en introduktion till filosofiska perspektiv på mänskliga rättigheter. Kursen tar avstamp i det klassiska och tidigmoderna naturrättstänkandet, samt sträcker sig sedan fram till mer nutida försök att försvara idéer om mänskliga rättigheter utan hänvisning till människans inneboende natur. Kursen behandlar också kritiken mot mänskliga rättigheter, däribland utilitarism, rättspositivism och kulturrelativism. Kursen tar också upp feministiska och ekologiska perspektiv på mänskliga rättigheter. Kursen utgår från en västerländsk idétradition, men problematiserar samtidigt föreställningen om att det är från denna tradition som våra idéer om mänskliga rättigheter härstammar.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha god inblick i den filosofiska debatten om mänskliga rättigheter
  • kunna argumentera för och emot naturrättsliga synsätt på mänskliga rättigheter
  • ha god kunskap om några centrala kritiska perspektiv mänskliga rättigheter som idé och fenomen

Reservation för revidering av litteraturen.

Halldenius, Lena, 2016. Mary Wollstonecraft, feminismen och frihetens förutsättningar. Stockholm: Thales. (222 s).

Locke, John, 2016. Andra avhandlingen om styrelseskicket. Göteborg: Daidalos (189 s).

Nickel, James W., 2007. Making Sense of Human Rights. 2 uppl. Oxford: Blackwell (267 s).

Artiklar och originaltexter, max 100 s.


Kurslitteraturen reviderades senast 23 april 2018.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Kursansvarig

Johanna Ohlsson

Prefekt Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati, högskolelektor

johanna.ohlsson@ehs.se

Emma Molin

Doktorand

emma.molin@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Salstentamen

Grundläggande behörighet.

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm den 11 december 2017.

Senast reviderad den 20 januari 2020.