Kurs

Lukasevangeliet. Textkurs med grekisk

I kursen studeras Lukasevangeliets  text på grundspråket. Kursen ger fördjupad insikt i Lukasevangeliets historiska tillkomstmiljö, sociala och ideologiska sammanhang, samt litterära och teologiska särdrag. Jämfört med textkursen Evangelierna och breven på grundnivå ger denna kurs avancerad träning i läsning och tolkning av Lukasevangeliets text på grekiska, med bland annat större fokus på syntax och stil. Kursen fungerar som fördjupning i yrkesutbildning och som förberedelse för forskarutbildning.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa fördjupade kunskaper om Lukasevangeliets historiska och sociala sammanhang, litterära och teologiska egenart, samt tillräcklig insikt i aktuell forskningslitteratur för att på egen hand kunna analysera evangeliets särdrag
  • visa stor förmåga att självständigt översätta och tolka Lukasevangeliets grekiska text, med beaktande av dess särskilda språk och stil
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för en egen texttolkning och diskutera sina slutsatser i grupp
  • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera de viktigaste frågeställningar som Lukasevangeliet föranleder, samt bedöma deras teologiska och etiska relevans.

Reservation för revidering av litteraturen.

Språkliga hjälpmedel

The Greek New Testament. 2014. Utg. under red. av Barbara Aland. 5 uppl. Stuttgart: United Bible Societies.
eller
Novum Testamentum Graece. 2012. Utg. under red. av Eberhard Nestle & Kurt Aland. 28 rev. uppl. Stuttgart: Deutsche Bibelstiftung.

Blomqvist, Jerker, & Jastrup, P. O., 1991. Grekisk/Graesk Grammatik. Aarhus: Akademisk forlag.

Bauer, Walter, 2000. A Greek-English lexicon of the New Testament and other early Christian literature. Rev. och utg. av Frederick W. Danker. Chicago: University of Chicago Press.

Språklig kommentarlitteratur ca.100 sidor.

 

Levine, Amy-Jill, 2003. A Feminist Companion to Luke. London & New York: Continuum (100 sidor urval).

Green, Joel B., 2010. Methods for Luke. Methods in Biblical Interpretation. Cambridge: Cambridge University Press (143s).

Parsons, Mikeal C., 2007. Luke: Storyteller, Interpreter, Evangelist. Peabody, MA: Hendrickson (191 s).

Parsons, Mikeal C., 2015. Luke. Paideia Commentaries on the New Testament. Grand Rapids, MI: Baker (356 s).

Winninge, Mikael, 2007. Värnade Lukas om de fattiga – eller är det bara kristet önsketänkande? I: Gunner, Göran (utg.), Människa är ditt namn. Om mänskliga rättigheter, mänsklig värdighet och teologi. Stockholm: Verbum. S. 200-246 (47 s).

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Muntlig tentamen
  • PM
  • Seminarier

Kurser i teologi/religionsvetenskap, 120 hp, varav minst 15 hp bibelgrekiska på fördjupningsnivå eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 6 februari 2023.