Kurs

Kyrkorna i Sverige – historia, mångfald och dialog

Denna kurs fokuserar på svensk kyrkohistoria och samfundskunskap. I kursen studeras även kyrkornas dialog med varandra samt med företrädare för andra religioner. I kursens första del ges en kyrkohistorisk genomgång med särskilt fokus på missionstid, reformationstid och väckelserörelsernas framväxt. I den andra delen av kursen studeras mångfalden av kyrkor och samfund i Sverige idag. Kursens tredje del fokuserar på nutida ekumenik och religionsdialog i Sverige.

I kursen ingår tre exkursioner kopplade till de tre kursdelarna.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa fördjupad kunskap om svensk kyrkohistoria samt kritiskt kunna diskutera betydelsen av historiska förlopp för kyrkornas utveckling i Sverige;
  • visa god förmåga att redogöra för och tolka samtida uttryck för olika kristna traditioner i kyrkor och samfund i Sverige;
  • kunna analysera dialogens betydelse för relationerna mellan kyrkor och mellan religiösa samfund i Sverige.

Berntson, Martin & Nilsson, Bertil & Wejryd, Cecilia, 2012. Kyrka i Sverige: Introduktion till svensk kyrkohistoria. Skellefteå: Artos & Norma (358 s).

Berntson, Martin, 2022. Kyrko- och samfundskunskap: En introduktion. Stockholm: Verbum. (233 s. i urval)

Dahlborg, Magdalena, 2024. En kort introduktion till ekumenik.  Stockholm: Veritas. (168 s.)

Wirén, Jakob, 2021. Att ge plats för den andre? Religionsdialog, ersättningsteologi och Muhammed som profet. Stockholm: Verbum. (240 s. i urval.)


Kurslitteraturen reviderades senast 11 april 2024.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Sara Gehlin

Teol.dr, högskolelektor, ämnesföreträdare kyrkohistoria med missionsvetenskap och ekumenik

sara.gehlin@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • PM
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Baskurser i teologi 30 hp enligt ny studieordning, eller motsvarande.

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 18 januari 2024.