Kurs

Fördjupning i praktisk teologi och religionsbeteendevetenskap

Praktisk teologi och religionsbeteendevetenskap är fält som innehåller olika positioner teoretiska perspektiv och metodologiska tillvägagångssätt. Områdena är dessutom i konstant rörelse och förändras över tid och påverkas av kontexten. Kursen bygger på läsningen av nyckeltexter från praktisk teologi och religionsbeteendevetenskap. Texterna exemplifierar delar av utvecklingen inom fälten praktisk teologi och religionsbeteendevetenskap, sedan 1970-talet, åskådliggör några exempel hur ämnena relaterar till varandra och till olika perspektiv både i Sverige och internationellt.

Efter kursen förväntas studenten:

  • Sammanfatta centrala begrepp inom fälten praktisk teologi och religionsbeteendevetenskap.
  • Redogöra för olika teoretiska perspektiv och metodologiska positioner inom praktisk teologi och religionsbeteendevetenskap.
  • Analysera och diskutera hur praktisk teologi och religionsbeteendevetenskap relaterar till varandra.
  • Identifiera den den historiska utvecklingens påverkan på praktisk teologi och religionsbeteendevetenskaphistoriska och problematisera hur denna utveckling har påverkat fältets nuvarande utformning.

Reservation för revidering av litteraturen.

The Wiley Blackwell reader in practical theology. Red. Bonnie J. Miller-McLemore. Hoboken: John Wiley & Sons. (408 s)

Ward, Pete, 2017. Introducing practical theology: mission, ministry, and the life of the church. Grand Rapids: Baker Academic. S. XX-XX.

Någon introduktion till religionsbeteendevetenskap

Kompendium med artiklar (350 s)

Studenter läser dessutom tre av dessa (urval sker i samråd med undervisande lärare):

Bass, Dorothy C, 2016. Christian Practical Wisdom: What It Is, Why It Matters. William B. Eerdmans Publishing Company. (368 s)

Berger, Peter L., 1969. The sacred canopy: elements of a sociological theory of religion. Garden City, N.Y.: Doubleday. (229 s)

Browning, Don S., 1991. A fundamental practical theology: descriptive and strategic proposals. Minneapolis: Fortress Press. (324  s)

Casanova, José, 1994. Public religions in the modern world. Chicago: University of Chicago Press. (320 s)

Durkheim, Émile, 1995. The elementary forms of religious life. New York: Free Press. (464 s)

Farley, Edward, 1983. Theologia: the Fragmentation and Unity of Theological Education. Philadelphia: Fortress Press. (s. 226)

Graham, Elaine L., 1996. Transforming Practice: Pastoral Theology in an Age of Uncertainty. London; New York: Mowbray. (236 s)

Metz, Johann Baptist &Ashley, James Matthew, 2007. Faith in History and Society: Toward a Practical Fundamental Theology. New York: Crossroad Pub. (287 s)

Root, Andrew, 2014. Christopraxis: A Practical Theology of the Cross. Minneapolis: Fortress Press. (327 s)

Schweitzer, Friedrich & van der Ven, Johannes. A., 1999. Practical Theology: International Perspectives. Frankfurt am Main: Erfahrung und Theologie. (456 s)

Tracy, David, 1975. Blessed Rage for Order, the New Pluralism in Theology. New York: Seabury Press. (288 s)

Weber, Max & Parsons, Talcott & Giddens, Anthony, 2001 [1930]. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Hoboken: Routledge. (271 s)

Ven, Johannes van der, 1993. Practical theology: an empirical approach. Kampen: KoK Pharos. (250 s)


Kurslitteraturen reviderades senast 13 mars 2023.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • PM

Kurser i teologi/religionsvetenskap, 120 hp, varav minst 15 hp praktisk teologi på fördjupningsnivå. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 8 december 2022.