Kurs

Ekumenik och fredsbyggande i kyrkornas historia och samtid, del 1

I denna kurs studeras den ekumeniska rörelsens utveckling i tider av krig och fred, både i samtiden och under det senaste århundradet. I kursen analyseras mötet mellan ekumenisk teologi och fredsteologi. Utvecklingen av ekumenisk fredsetik studeras med fokus på pacifism, rättfärdigt krig och rättvis fred. Under kursen studeras det ekumeniska fredsarbetets grunder i fredsspiritualitet och engagemang för utbildning, mission, diakoni och religionsbaserad diplomati. I studiet av den ekumeniska rörelsens roll som fredsaktör används teorier och metoder från den tvärvetenskapliga fredsdebatten.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa mycket god kunskap om och avsevärd förståelse av ekumenikens roll i fredsbyggande processer i historien och samtiden;
  • visa utvecklad förmåga att analysera samt kritiskt diskutera historiska och samtida ekumeniska fredssträvanden med utgångspunkt från olika teorier och metoder;
  • visa fördjupad kunskap om olika teologiska och etiska perspektiv på ekumeniskt fredsbyggande samt vara väl orienterad i aktuella forskningsfrågor i ämnet.

Reservation för revidering av litteraturen.

Asfaw, Semegnish et al., red. (2002) Just Peace: Orthodox Perspectives. Genève: WCC Publications. (272 s.)

Coward, Harold & Smith, Gordon S. Religion and Peacebuilding. Albany: State University of New York Press. (40 s. i urval. Tillgänglig via kurshemsidan.)

Enns, Fernando (2007). The Peace Church and the Ecumenical Community: Ecclesiology and the Ethics of Nonviolence. Kirchener: Pandora Press. (388 s.)

Gehlin, Sara (2017). “Religion och fredsbyggande.” I Om krig och fred: En introduktion till freds- och konfliktstudier. Lund: Studentlitteratur. (13 s. Tillgänglig via kurshemsidan.)

Gros, Jeffrey & Rempel, John D. red. (2001). The Fragmentation of the Church and its Unity in Peacemaking. Grand Rapids: Eerdmans. (227 s.)

Rouse, Ruth et al. red. (2004) A History of the Ecumenical Movement. Vol I-III. Genéve: WCC Publications. (350 s. i urval. Tillgänglig via kurshemsidan.)

Schreiter, Robert et al. red. (2010). Peacebuilding: Catholic Theology, Ethics, and Praxis. Maryknoll: Orbis Books. (448 s.)

Stassen, Glenn, red. (2004). Just Peacemaking: Ten Practices for Abolishing War. Cleveland: Pilgrim Press. (216 s.)

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Kursansvarig

Sara Gehlin

Teol.dr, högskolelektor, ämnesföreträdare kyrkohistoria med missionsvetenskap och ekumenik

sara.gehlin@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • PM
  • Seminarier

Godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap. Minst 15 hp inom ämnet på avancerad nivå, inklusive vetenskaplig teori och metod. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

  • För studenter på avancerad nivå inom ämnet ingår deltagande i högre seminarier i kursen.
  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 23 november 2023.