Kurs

Att vara ledare bland barn och unga i kyrklig verksamhet

I kursen behandlas församlingen som lärandemiljö och religionspedagogiska frågeställningar i mötet med barn och unga utifrån bildningsteoretiska och teologiska perspektiv. Kursen fokuserar på konsekvenserna av förändrad religiös socialisation i relation till traditionellt kristna mönster och ideal. Särskilt utrymme ges i kursen för berättelsernas betydelse i mötet med barn och unga, samt hur man kan arbeta för att vara en teologiskt och pedagogiskt välgrundad ledare bland barn och unga.

Efter kursen förväntas studenten:

  • kunna kritisk granska hur en specifik församlings verksamhet, i en frikyrklig/Svensk kyrklig tradition bland barn och unga, överensstämmer med såväl dess teologi som med behoven bland barn och unga
  • kunna i en såväl teoretisk som metodisk mening redogöra för berättelsernas betydelse i mötet med barn och unga i församlingen
  • kritiskt reflektera över församlingen som lärandemiljö, över uppdraget som ledare samt hur en sammanhållen verksamhet för barn och unga kan gestaltas i en församling

Reservation för revidering av litteraturen.

Beckwith, Ivy, 2010. Formational Children’s Ministry.Shaping Children, using story, ritual and relationship. Baker Books. (160 s)

Graff-Kallevåg, Kristin & Stangeland Kaufman, Tone, 2018. Byggekloss-spiritualitet? En studie av spiritualitet i den norske kirkes trosupplaering. IKO. (256 s)

Josefsson, Ulrik, Wahlström, Magnus & Wenell, Fredrik, 2022. Kristen tro på glid? Tron hos unga vuxna i svensk frikyrklighet. IPS. (211 s)

Nye, Rebecca, 2009. Children’s spirituality. What it is and why it matters. Church House Publishing. (128 s)

Sternegård, Magnus, 2019. Led med ditt liv. Fyra grunder för att leda unga. Marcus. s. 246-350 (104 s)

Artiklar på ca 150 sidor tillkommer.


Kurslitteraturen reviderades senast 3 november 2022.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Daniel Strömner

Doktorand, pastor

daniel.stromner@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • PM
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 75 hp, inklusive minst 5 hp i tillämpad religionspedagogik på fördjupningsnivå eller motsvarande.

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 12 oktober 2016.