Kurs

Vetenskaplig teori och metod

Vetenskapligt arbete utgår från en lång tradition av överenskomna förutsättningar och metoder. Den här kursen ger en översikt över villkoren för vetenskapligt arbete. Kursen syftar till att utveckla förmågan att läsa och kritiskt granska vetenskapliga texter, reflektera över sig själv som forskande subjekt, och finna ett självständigt och kritiskt förhållningssätt till vetenskapligt arbete. Kursen introducerar därutöver exempel på metoder och vetenskapsteoretiska diskussioner från de olika ämnesområdena.  

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa väsentligt fördjupade kunskaper om det vetenskapliga arbetets historia, villkor och metoder
  • kunna kritiskt granska vetenskapliga resonemang och värdera forskningsetiska problem
  • visa förmåga att självständigt och kreativt förhålla sig till vetenskaplig metodanvändning inom olika ämnesområden.

Hartman, Jan, 2004. Vetenskapligt tänkande: Från kunskapsteori till metodteori. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur (307 s.)

Molander, Joakim, 2003. Vetenskapsteoretiska grunder: Historia och begrepp. Lund: Studentlitteratur (182 s.)

Diverse artiklar (ca 150 s).

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Kursansvarig

Åke Viberg

Programansvarig teologiskt program inriktning präst i Svenska kyrkan, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare

ake.viberg@ehs.se

Joseph Sverker

Teol.dr, högskolelektor, ämnesföreträdare systematisk teologi

joseph.sverker@ehs.se

Sara Gehlin

Teol.dr, högskolelektor, ämnesföreträdare kyrkohistoria med missionsvetenskap och ekumenik

sara.gehlin@ehs.se

Cecilia Melder

Teol.dr, högskolelektor, präst, ämnesföreträdare

cecilia.melder@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Muntlig tentamen
  • PM
  • Seminarier

Teologi, 120 hp, varav minst 15 hp på fördjupningsnivå, eller godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap, eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 20 januari 2023.