Kurs

Teologi och aktionsforskning

Aktionsforskning är en forskningsinriktning som förutsätter att forskaren är involverad i det sammanhang som studeras och bidrar till förändring. Aktionsforskning skiljer sig därmed på flera avgörande punkter från mer traditionella tillvägagångssätt. Kursen lägger särskilt betoning på deltagarbaserad aktionsforskning, en ansats som innebär att akademiker och praktiker samverkar för att skapa kunskap och bidrar till konkreta förändringar. Aktionsforskning är en alltmer utbredd ansats också inom praktisk teologi. I kursen introduceras aktionsforskning, dess vetenskapsteoretiska utgångspunkter och en översikt över hur sådana ansatser har använts inom praktisk teologi. Kursen ger också konkreta exempel på teologiska studier präglade av aktionsforskning.

Efter kursen förväntas studenten:

  • På ett nyanserat sätt beskriva centrala teologiska och vetenskapsteoretiska utgångspunkter för aktionsforskning och diskutera hur dessa skiljer sig från utgångspunkterna för mer traditionella forskningsansatser.
  • Redogöra för de metodologiska utmaningar som aktionsforskningen medför och förklara hur dessa kan bemötas.
  • På ett kritiskt och självständigt sätt reflektera över möjligheter, begränsningar och utmaningar med aktionsforskning i relation till annan kvalitativ forskning inom praktisk teologi och religionsbeteendevetenskap.
  • Redogöra för hur aktionsforskning används inom praktisk teologi på olika sätt och diskutera möjligheter och begränsningar med dessa olika strategier.

Boyd, Jason, 2018. The Naked Preacher: Action Research and a Practice of Preaching. London: SCM Press. (240 s)

Cameron, Helen m.fl., 2010.Talking About God in Practice: Theological Action Research and Practical Theology. London: SCM Press. (187 s)

Bergdahl, Elisabeth & Fia Andersson (red.). Deltagarbaserad aktionsforskning : tillsammans för kunskap, lärande och förändring. 2022. Lund: Studentlitteratur. (356 s)

Ideström, Jonas & Linde, Stig, 2017. Det här är någonting vi måste göra: Ett teologiskt aktionsforskningsprojekt med Svenska Kyrkan i Mölndal. Uppsala: Svenska kyrkans forskningsenhet. (83 s)

Roest, Henk de, 2020. Collaborative Practical Theology: Engaging Practitioners in Research on Christian Practices. Leiden, Boston: Brill. (371 s)

Garpe, Sara & Jonas Ideström (red.). Kyrka i digitala rum: Ett aktionsforskningsprojekt om församlingsliv online i Svenska Kyrkan. 2022. Uppsala: Svenska kyrkan. (123 s)

Watkins, Clare, 2020. Disclosing Church: An Ecclesiology Learned from Conversations in Practice. Abingdon: Routledge. (269 s)

Kompendium med artiklar (250 s)


Kurslitteraturen reviderades senast 13 mars 2023.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Kursansvarig

Jonas Ideström

Prefekt Avdelningen för religionsvetenskap och teologi, professor, präst

jonas.idestrom@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • PM

Godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, eller motsvarande, varav minst 30 hp praktisk teologi. Minst 15 hp teologi/religionsvetenskap på avancerad nivå, inklusive vetenskaplig teori och metod.

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 8 december 2022.