Kurs

Temakurs: Bibeltolkningar

Läsarens sociala kontext och förförståelse är avgörande i all tolkning. Vi problematiserar tolkaren som subjekt, granskar texttolkningens villkor och fördjupar förståelsen för exegetiska tolkningsmetoder, samt analyserar bibeltexternas bruk i den kristna gudstjänstens liturgi och predikan. De implicita tolkningsmodeller som framträder identifieras och analyseras. Tolkarens etiska ansvar för bruket av bibeltexten betonas.

Efter kursen förväntas studenten:

 • visa väsentligt fördjupade kunskaper om exegetiska tolkningsmetoder och texttolkningens villkor, med särskild tonvikt på uttolkarens kontext 
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt granska hur bibeltexter använts i det förlutna och i nuet  
 • visa förmåga att självständigt identifiera och analysera texters etiska aspekter samt kunna redovisa och diskutera sina resultat muntligt och skriftligt i nationella såväl som internationella sammanhang
 • visa fördjupad insikt om det aktuella forskningsläget och tillgängliga metoder för att analysera de utmaningar som följer på texttolkningar, samt visa förmåga att bedöma deras teologiska och etiska relevans.

Boxall, Ian & Bradley C. Gregory (red), 2022. The New Cambridge Companion to Biblical Interpretation. Cambridge: Cambridge University Press (334 s).

Levy, Ian C., 2018. Introducing Medieval Biblical Interpretation: The Senses of Scripture in Premodern Exegesis. Grand Rapids: Baker Academic (320 s).

Thiselton, Anthony C., 2009. Hermeneutics: An Introduction. Grand Rapids: Eerdmans (409 s).

Olsson, Susanne & Stenström, Hanna (red) 2011. Levande ord. Tolkningar av abrahamitiska källtexter. Lund: Studentlitteratur (268 s).

Artiklar tillkommer (200 s).


Kurslitteraturen reviderades senast 13 mars 2023.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Åke Viberg

Programansvarig teologiskt program inriktning präst i Svenska kyrkan, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare

ake.viberg@ehs.se

Thomas Kazen

Professor, pastor

thomas.kazen@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

 • Hemtentamen
 • PM
 • Tolkningsövningar

Godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, eller motsvarande, varav minst 30 hp bibelvetenskap. Minst 15 hp teologi/religionsvetenskap på avancerad nivå, inklusive vetenskaplig teori och metod. Kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

 • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
 • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
 • För studenter på avancerad nivå i Bibelvetenskap ingår deltagande i högre seminarier i kursen.
 • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 20 januari 2023.