Kurs

Rättvisa som grund för mänskliga rättigheter

En central frågeställning inom mänskliga rättigheter är på vilken filosofisk grund rättigheter ska bedömas. Rättvisa är en princip som är genomgående inom bland annat liberalism, feminism, ekologiska och postkoloniala idébildningar. I denna kurs fördjupas olika synsätt på begreppet rättvisa i förhållande till mänskliga rättigheter och där olika kontexter kan påverka uppfattningarna om såväl rättigheter som rättvisa samt förhållandet till demokrati utifrån ett rättviseperspektiv.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha grundläggande kunskaper om olika teorier om rättvisa
  • på ett fördjupat sätt kunna analysera rättvisa i förhållande till specifika rättigheter
  • visa förmåga att kunna argumentera för politiska och kulturella faktorer som påverkar synen på rättigheter

Reservation för revidering av litteraturen.

Böcker

Bobbio, Norberto, 2000. Rättigheternas epok. Göteborg: Daidalos. S. 7-96. (90 s)

Collste, Göran, 2015. Historisk rättvisa. Gottgörelse i en postkolonial tid. Göteborg: Daidalos. (231 s.)

Falk, Richard, 2000. Human Rights Horizons: The Pursuit of Justice in a Globalizing World. New York: Routledge. (270 s)

Fraser, Nancy, 2011. Rättvisans mått : texter om omfördelning, erkännande och representation i en globaliserad värld. Atlas. (136 s)

Young, Iris Marion, 2013. Responsibility for Justice. Oxford: Oxford University Press. (193 s)

Artiklar

Johansson Dahre, Ulf, 2010. There are no such things as universal human rights: On the predicament of indigenous peoples. I: The International Journal of Human Rights, vol. 14, No. 5., sid. 641-657. (17 s)

Moyn, Samuel. “Do Human Rights Increase Economic Inequality?” The Chronicle of Higher Education, 26 maj 2015. https://www.chronicle.com/article/do-human-rights-increase/230297/

Santos, Boaventura de Souza, 1999. Towards a Multicultural Conception of Human Rights. I: Featherstone & Lash (red.) Spaces of Culture: City-Nation-World. (15 s)

Woodiwiss, Anthony, 2002. Human Rights and the Challenge of Cosmopolitanism. I: Theory, Culture & Society, vol. 19 (1-2). S. 139-155. (16 s)


Kurslitteraturen reviderades senast 3 maj 2021.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Kursansvarig

Emma Sundkvist

Vik. Studierektor Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati, PhD, lektor

emma.sundkvist@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Mänskliga rättigheter 105 hp.

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm den 12 december 2016.

Senast reviderad den 20 januari 2020.