Kurs

Psaltaren. Textkurs med hebreiska

I kursen studeras ett urval av texter från Psaltaren och ger fördjupad insikt i dess historiska tillkomstmiljö, sociala och ideologiska sammanhang, samt litterära och teologiska särdrag. Jämfört med textkurser på grundnivå ger kursen avancerad träning i läsning och tolkning av poetisk text ur Psaltaren, med bland annat större fokus på syntax och stil. Kursen fungerar som fördjupning i yrkesutbildning och som förberedelse för forskarutbildning.

Efter kursen förväntas studenten:

 • visa fördjupade kunskaper om Psaltarens historiska och sociala sammanhang, litterära och teologiska egenart, samt tillräcklig insikt i aktuell forskningslitteratur för att på egen hand kunna analysera särdrag i Psaltaren
 • visa stor förmåga att självständigt översätta och tolka hebreisk text, med beaktande av Psaltarens särskilda språk och stil
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för en egen texttolkning av Psaltartext och diskutera sina slutsatser i grupp
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera de viktigaste frågeställningar som Psaltaren föranleder, samt bedöma dess teologiska och etiska relevans.

Språkliga hjälpmedel

Biblia Hebraica Stuttgartensia. 1977. Utg. av Klaus Elliger och Wilhelm Rudolph. Deutsche Bibelgesellschaft: Stuttgart. (Finns i olika upplagor).

Engnell, Ivan, 1987 (1963). Grammatik i gammaltestamentlig hebreiska. 2 uppl. 3 tr. Solna: Almqvist & Wiksell (Boken köps på THS).
eller
Nyberg, H. S., 1974. Hebreisk grammatik. 2 uppl. (Boken kan köpas i reproformat).

Holladay, William, L., 1971. A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. Grand Rapids: Eerdmans.
eller
Clines, David J. A. 2009. The Concise Dictionary of Classical Hebrew. Sheffield: Sheffield Pheonix Press.

Williams, R. J., 2007. Hebrew Syntax. Toronto: Toronto University Press.

Språklig kommentar i urval, väljs i samråd med lärare (200 s).

Litteratur
Grogan, G., 2008. Psalms. I: Two Horizons Old Testament Commentary. Grand Rapids: Eerdmans. (490 s)

Jacobson, Rolf A., 2011. Soundings In the Theology of Psalms: Perspectives And Methods in Contemporary Scholarship. Minneapolis: Fortress. (224 s)

Reading Akkadian Prayers and Hymns: An Introduction. Utg. av Alan Lenzi. I: Society of Biblical Literature Ancient Near East Monographs 3. Atlanta: Society of Biblical Literature. S. 1-68 (68 s). (Hämtas från kurshemsidan eller www.sbl-site.org).

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Kursansvarig

Åke Viberg

Programansvarig teologiskt program inriktning präst i Svenska kyrkan, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare

ake.viberg@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

 • Muntlig tentamen
 • PM
 • Seminarier

Kurser i teologi/religionsvetenskap, 120 hp, varav minst 15 hp bibelhebreiska på fördjupningsnivå eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

 • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
 • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
 • För studenter på avancerad nivå i Bibelvetenskap ingår deltagande i högre seminarier i kursen.
 • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 20 januari 2023.