Kurs

Praktisk religionspsykologi med inriktning själavård

Utifrån religionspsykologisk forskning och beprövad praktik, relevant för dagens kulturella kontext, redogörs för församlingens uppdrag som stödjande miljö. Det sker med fokus på existentiell hälsa och andlig vård. Utifrån presentation av skilda teologiska traditioner och vetenskapliga metoder analyseras den salutogena andliga vårdens möjligheter. Grunden för hur dessa olika insatser kan planeras, genomföras och utvärderas presenteras. Kursen omfattar moment av praktisk tillämpning och reflektion för att bearbeta de aktuella teorierna och metoderna samt möjliggöra utvecklingen av individuell färdighet inom området. En självständig kritisk reflektion utifrån ett hållbarhets- samt makt- och könsperspektiv på kursinnehållet sker genomgående i kursen.

Efter kursen förväntas studenten:

  • definiera, analysera och i akademisk text beskriva centrala begrepp, teorier och traditioner inom tillämpad religionspsykologi.
  • analysera, planera och argumentera för relevanta salutogena insatser inom existentiell hälsa och andlig vård/själavård i en församlingskontext.
  • värdera och kritiskt reflektera över olika perspektiv på andlig vård/själavård samt problematisera dess utfall och värdera deras potentiella konsekvenser utifrån hållbarhets- samt makt- och könsperspektiv.
  • diskutera relevanta forskningsområden inom ämnet tillämpad religionspsykologi samt diskutera möjliga metoder för att beforska området.

Livshjälp i en orolig tid: själavård i forskning och beprövad erfarenhet. 2020. Red. Ekedahl, Marie Anne. Stockholm: Libris bokförlag. (360 s)

Engedal, Leif Gunnar, 2004. Kristen sjelesorg i en postmoderne kultur. Utfordringer og muligheter. I: Ekedahl, MarieAnne & Wiedel, Björn (red.), Mötet med den splittrade människan. Om själavård i postmodern tid. Stockholm: Verbum. S. 19–70. (50 s) Tillgänglig på kurshemsidan.

Grevbo, Tor Johan S., 2018., Sjelesorg i teori og praksis: en lærebok og håndbok med mange perspektiver. Luther. (465 s)

Artiklar, (ca: 100 s) Tillgängliga på kurshemsidan.


Kurslitteraturen reviderades senast 13 mars 2023.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Kursansvarig

Christina Lloyd

Lektor, timlärare

christina.lloyd@ehs.se

Ulf Bergsviker

Doktorand, pastor

ulf.bergsviker@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp: Baskurser 30 hp samt kurserna Att tolka Gud och samhället 15 hp och Ecklesiologi, religionspedagogik och homiletik 15 hp, eller motsvarande.

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 8 december 2022.