Kurs

Nytestamentlig grekiska

Om man jämför olika översättningar av Nya testamentet ser man genast ett antal olikheter mellan dem. Det står klart att textöversättare också är texttolkare. För att begripa nyanser och tolkningsmöjligheter i texterna behöver man kunna studera dem på originalspråket. För att tolka Nya testamentet och arbeta med nytestamentlig teologi behöver man alltså kunna hantera de snart två tusen år gamla grekiska texterna. Språkkunskaper gör det lättare att ta till sig texternas innehåll och förstå den värld och de tänkesätt som ligger bakom dem. Denna grundkurs i nytestamentlig grekiska leder fram till läsning och tolkning av några enklare grekiska texter ur Nya testamentet.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa förståelse för textöversättningens grundläggande problem och vara medveten om att all översättning också är tolkning
  • visa kunskap om grundläggande grekisk grammatik, såväl vad gäller formlära som syntax
  • visa förmåga att läsa och självständigt översätta enklare grekisk text, såsom 1 Johannesbrevet och Didache

Heikel, Ivar & Friedrichsen, Anton, 2013. Grekisk–svensk ordbok till Nya testamentet och de apostoliska fäderna. Uppsala: Bibelsällskapets förlag (Nytryck från 1934)

Nässelqvist, Dan, 2014. Nytestamentlig grekiska. Lund: Studentlitteratur.

Diverse artiklar.


Kurslitteraturen reviderades senast 26 maj 2015.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Kursansvarig

Hanna Stenström

Docent, högskolelektor, präst i Svenska kyrkan

hanna.stenstrom@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • PM
  • Salstentamen
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Baskurser i teologi 30 hp enligt ny studieordning, eller motsvarande.

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 23 oktober 2012.

Senast reviderad den 22 februari 2017.