Kurs

Martin Luther och reformationstiden

Martin Luthers reformprogram blev starten på en stor religiös och samhällelig omvälvning i 1500-talets Europa. I denna kurs studeras Martin Luthers liv och teologi. Dessutom undersöks det historiska sammanhanget för reformationen, samt de politiska och kulturella konsekvenserna av denna religiösa omvälvning.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha en god överblick över reformationstiden i 1500-talets Europa
  • vara väl förtrogen med Martin Luthers liv och teologi, samt den lutherska traditionen
  • ha förståelse för de kulturella och samhälleliga konsekvenserna av 1500-talets europeiska reformationer

Calvin, John, 2017.  A Little Book on the Christian Life. Denlinger, Aron Clay & Parsons, Burk (red. och övers.) Orlando: Reformation Trust. (126 s.)

Lindberg, Carter, 2006. The European Reformations. Oxford: Blackwell Publishing. (400 s.)

Luther, Martin, 1964. Om en kristen människas frihet. Stockholm: Diakonistyrelsen. (50 s.)

Luther, Martin, 2011. Hur man ska be: Luthers brev till barberarmästaren Peter Beskendorf. Skellefteå: Artos. (80 s.)

Parish, Helen L., 2018. A Short History of the Reformation: London: I. B. Tauris. (S. 1-160) (160 s.)

Stolt, Birgit, 2004. Luther själv – hjärtats och glädjens teolog. Skellefteå: Artos. (200 s.)

Teresa av Avila, 1990. Fullkomlighetens väg. Tågarp: Karmeliterna. kap. 16-26 (ca. 30 sid.) Tillgänglig online på engelska som St. Teresa of Avila, The Way of Perfection. https://www.catholicspiritualdirection.org/wayofperfection.pdf

 

Kompendium med primärtexter om ca. 50 sidor tillkommer

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Susanne Wigorts Yngvesson

Professor

susanne.wigorts.yngvesson@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp: Baskurser 30 hp samt kurserna Text, kontext och tolkning 15 hp och Teologi, religion och kyrka i Sverige 15 hp, eller motsvarande.

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 18 december 2012.

Senast reviderad den 17 februari 2021.