Kurs

Livslångt lärande i församlingen

Kursen ger kunskaper om församlingen som sammanhang för livslångt och generationsöverskridande lärande. Kursen utgår från ett helhetsperspektiv på lärande som varken reducerar lärande till specifika åldrar eller undervisningssituationer utan fokuserar på hur församlingen kan skapa rum för livslångt lärande som helhet – från vaggan till graven. I kursen förmedlas en förståelse av lärande som förutsätter ett samspel mellan det individuella och det gemensamma vilket innebär att både den lärande människan och den lärande gemenskapen står i centrum. Kursen bygger på religionspedagogiska teorier och teologiska perspektiv kring lärande och församlingssyn samt på fallstudier av konkreta läraktiviteter i församlingar. I kursen möter studenten således perspektiv och teorier som hjälper att strukturera och organisera lärandet i församlingen och kopplar dessa till en teologisk och pedagogisk grundsyn. Därigenom rustar kursen studenten till att stärka församlingen som miljö för livslångt och generationsöverskridande lärande.

Efter kursen förväntas studenten:

  • Beskriva vilken typ av lärandemiljö en församling är och vilka typer av lärande som sker i denna miljö.
  • Analysera de teologiska och pedagogiska föreställningarna i olika läraktiviteter i församlingen.
  • Bedöma huruvida de olika läraktiviteter i en församling formar en integrerad helhet.
  • Reflektera kring sin egen teologisk och pedagogisk grundsyn i relation till livslångt och generationsöverskridande lärande i församlingen.

Freire, Paulo, 2021. De förtrycktas pedagogik. Stockholm: Trinambai. (254 s)

Ideström, Jonas, 2021. Ikoniska kartor: Att göra teologi i kyrkans vardag. Stockholm: Verbum, 2021. (187 s)

Klintborg, Caroline, 2021. Vägen är allt: en introduktion till religionspedagogik för den kristna församlingen. Varberg: Argument. (150 s)

Pfitzinger-Drewes, Thomas & Annika Eriksdotter (red.). Kyrkopedagogik: Att visa en kyrka med dialog, delaktighet och alla sinnen. 2020. Karlstad: Votum. (169 s)

Kompendium med artiklar (120 s)


Kurslitteraturen reviderades senast 13 mars 2023.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Kursansvarig

Jonas Ideström

Prefekt Avdelningen för religionsvetenskap och teologi, professor, präst

jonas.idestrom@ehs.se

Simon Hallonsten

Doktorand

simon.hallonsten@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • PM

Grundläggande behörighet.

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 20 januari 2023.