Kurs

Johannesevangeliet. Icke-språklig textkurs

Kursen ger fördjupad insikt i Johannesevangeliets historiska tillkomstmiljö, sociala och ideologiska sammanhang, samt litterära och teologiska särdrag. Jämfört med textkursen Evangelierna och breven på grundnivå ger denna kurs avancerad träning i tolkning av Johannesevangeliet. Kursen fungerar som fördjupning i yrkesutbildning.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa fördjupade kunskaper om Johannesevangeliets historiska och sociala sammanhang, litterära och teologiska egenart, samt tillräcklig insikt i aktuell forskningslitteratur för att på egen hand kunna analysera evangeliets särdrag
  • visa förmåga att självständigt tolka Johannesevangeliet. 
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för en egen texttolkning och diskutera sina slutsatser i grupp
  • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera de viktigaste frågeställningar som Johannesevangeliet föranleder, samt bedöma deras teologiska och etiska relevans.

Thatcher, Tom & Moore, Stephen D. (red.), 2008. Anatomies of Narrative Criticism: The Past, Present, and Futures of the Fourth Gospel as Literature. Atlanta, GA: SBL Press. (urval, c:a 200 s)

Koester, Craig R, 2003. Symbolism in the Fourth Gospel. Minneapolis, MN: Fortress. (368 s)   

Von Wahlde, Urban C., 2010. The Gospel and Letters of John. vol. 1. Introduction, Analysis, and Reference. Grand Rapids, MI: Eerdmans. (560 s)

Kommentarlitteratur cirka 100 s.


Kurslitteraturen reviderades senast 13 april 2023.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Hanna Stenström

Docent, högskolelektor, präst i Svenska kyrkan

hanna.stenstrom@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Muntlig tentamen
  • PM
  • Seminarier

Kurser i teologi/religionsvetenskap, 120 hp, varav minst 15 hp bibelvetenskap på fördjupningsnivå, eller godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 6 februari 2023.