Kurs

Dialog, konflikt, gemenskap. Ekumenik som vision och praktik

Denna kurs belyser den ekumeniska rörelsen av idag och fokuserar på frågor om dialog och konflikt ur lokala och globala perspektiv. I kursen analyseras kyrkornas erfarenheter av splittring, men även deras gemensamma arbete för försoning, samverkan och gemenskap genom ekumeniken. Det ekumeniska fältet studeras med fokus på vision och praktik och med utgångspunkt från ecklesiologi, mission, fredsarbete, feminism och interreligiösa relationer.

Efter kursen förväntas studenten:

  • kunna redogöra för den ekumeniska rörelsens utveckling och kritiskt kunna diskutera ekumenikens roll i det kyrkliga landskap som växer fram i världen idag
  • kunna beskriva och analysera syften och målsättningar bakom det mellankyrkliga relationsbyggande som ligger till grund för ekumeniken
  • visa förmåga att urskilja såväl möjligheter som hinder i skapandet och upprätthållandet av ekumeniska relationer samt självständigt diskutera utmaningar som ekumeniken står inför.

Camnerin, Sofia (2023) Stå ut med de andra: En bok om kärlek och enhet. Stockholm: Verbum. (144 s.)

Christian Witness in a Multi-Religious World Recommendations for Conduct. https://www.oikoumene.org/sites/default/files/Document/ChristianWitness_recommendations.pdf (7 s.)

Education for Peace in a Multi-Religious World: A Christian Perspective. Pontifical Council for Interreligious Dialogue World Council of Churches https://www.oikoumene.org/en/resources/publications/EducationforPeace_booklet_nocropsFINALweb.pdf (20 s.).

Gehlin, Sara (2020) Pathways for Theology in Peacebuilding: Ecumenical Approaches to Just Peace. Leiden: Brill (120 s. i urval).

Kasselouri, Eleni et al (red.) Many Women Were Also There: The Participation of Orthodox Women in the Ecumenical Movement, Geneva: WCC Publications (244 s.).

Kinnamon, Michael, 2014. Can a Renewal Movement be Renewed? Questions for the Future of Ecumenism. Grand Rapids: Eerdmans (167 s.).

Moving in the Spirit: Report of the World Council of Churches Conference on World Mission and Evangelism, 8-13 March 2018 Arusha, Tanzania Edited by Risto Jukko and Jooseop Keum https://www.oikoumene.org/en/resources/publications/MovingintheSpirit.pdf
(100 s. i urval).

Pizzey, Antonia, 2019. Receptive Ecumenism and the Renewal of the Ecumenical Movement. Leiden: Brill (120 s. i urval).

The Church. Towards a Common Vision. Faith and Order Paper No. 214  https://www.oikoumene.org/sites/default/files/Document/The_Church_Towards_a_common_vision.pdf (60 p).

Thiessen, Gesa Elsbeth (eds.), 2011. Ecumenical Ecclesiology. Unity, Diversity and Otherness in a Fragmented World. London: T&T Clark (120 s. i urval).


Kurslitteraturen reviderades senast 13 april 2023.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Kursansvarig

Sara Gehlin

Teol.dr, högskolelektor, ämnesföreträdare kyrkohistoria med missionsvetenskap och ekumenik

sara.gehlin@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • PM
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp: Baskurser 30 hp samt kurserna Text, kontext och tolkning 15 hp och Teologi, religion och kyrka i Sverige 15 hp, eller motsvarande.

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 6 februari 2023.