Kurs

Den historiske Jesus

Jesusgestalten har genom tiderna fascinerat många – inte bara engagerade kristna, utan även människor med vitt skilda utgångspunkter. Denna kurs behandlar sökandet efter den historiske Jesus. Går det att göra en trovärdig historisk rekonstruktion när källorna är del av tidigkristen förkunnelse och vår förförståelse oftast teologisk? Vi diskuterar olika metoder och undersöker kanoniska och i viss mån utomkanoniska evangelietraditioner. Fokus ligger på Jesu attityder och handlande i förhållande till den judiska kontexten. Stort utrymme ges åt samtida jämförelsematerial.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa fördjupade kunskaper om Jesusforskningens historia och förståelse för villkoren för historierekonstruktion, samt utöka sin kunskap om trender och tendenser i den senaste fasen av Jesusforskning (”third quest”)
  • kunna identifiera, analysera och bedöma olika typer av källmaterial och metoder för historisk rekonstruktion
  • visa förmåga att utifrån självständiga problemformuleringar arbeta med Jesustraditionen i ett historiskt perspektiv och i skriftlig form redovisa de egna resultaten

Horsley, Richard A., 2013. The Prophet Jesus and the Renewal of Israel: Moving Beyond a Diversionary Debate. Grand Rapids, MI: Eerdmans (156 s).
eller
Oakman, Douglas E., 2012. The Political Aims of Jesus. Minneapolis: Fortress. S. 2-138 (136 s).

Scott, Bernard Brandon, 2001. Re-imagine the World: An Introduction to the Parables of Jesus. Santa Rosa: Polebridge. S. 1-150 (150 s).
eller
Levine, Amy-Jill, 2014. Short Stories by Jesus: The Enigmatic Parables of a Controversial Rabbi. New York: HarperOne (150 sidor urval).

Theissen, Gerd & Merz, Annette, 1998. The Historical Jesus. A Comprehensive Guide. Minneapolis?, MN: Fortress. S. 1-­62, 90-­150, 162-­572 (460 s).

Wassén, Cecilia & Hägerland, Tobias, 2016. Den okände Jesus: berättelsen om en profet som misslyckades. Stockholm: Langenskiöld (224 s).

Kompendium med artiklar på kurshemsidan (ca. 200 s).


Kurslitteraturen reviderades senast 26 april 2017.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Kursansvarig

Hanna Stenström

Docent, högskolelektor, präst i Svenska kyrkan

hanna.stenstrom@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • PM
  • Tolkningsövningar

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp, inklusive Evangelierna och breven, 15.0 hp eller motsvarande.

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 5 februari 2009.

Senast reviderad den 22 februari 2017.