Kurs

Världsreligionerna

Observera att denna kurs har ställts in.

Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap om världsreligionerna med avseende på deras innehåll, uttrycksformer och sociala funktioner. Judendom, islam, hinduism och buddhism studeras och i någon mån besläktade asiatiska religioner. Vid sidan därav syftar kursen till att ge ett fördjupat religionsfenomenologiskt perspektiv genom att allmänreligiösa fenomen fokuseras och jämförs. Utdrag ur religionernas heliga urkunder läses.

Efter kursen förväntas studenten:

  • kunna redogöra för de icke-kristna världsreligionernas kärninnehåll och karaktäristika
  • ha tillägnat sig tillräcklig överblick över världsreligionerna för att kunna analysera likheter och olikheter mellan dem
  • ha en förståelse för det egenartade och likartade beträffande religionens väsen och religiösa fenomen

Esposito, John L., 2011. Islam. Den raka vägen. Lund: Studentlitteratur. S. 1-174, 225-373. (323 s).

Groth, Bente, 2002. Judendomen. Kultur, historia tradition. Stockholm: Natur och Kultur. (346 s).

Jacobsen, Knut A., 2002. Buddhismen. Kultur, historia, tradition. Stockholm: Natur och Kultur. S. 1-176, 241-272 (207 s).

Knott, Kim, 2016. Hinduism: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press (176 s).

Diverse källtexter i översättning.


Kurslitteraturen reviderades senast 22 april 2020.

Kursansvarig

Ernils Larsson

Lektor, timlärare

ernils.larsson@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Grundläggande behörighet.
Baskurser i teologi 30 hp enligt ny studieordning, eller motsvarande.

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 5 februari 2009.

Senast reviderad den 22 februari 2017.