Kurs

Tro och totalitarism – kyrka i Nazi-Tyskland och Sovjetunionen

1900-talet bevittnade två av de mest förtryckande politiska systemen i den mänskliga historien: det nationalsocialistiska Tyskland och kommunistiska Sovjetunionen. Trots uppenbara skillnader är gemensamt för dem den centrala roll kyrkan spelade för samhället. Tyskland såväl som Sovjetunionen hade en historia av att identifiera sig som exemplariska kristna nationer. Hur förhöll sig då kyrkorna till ett totalitärt styre med massmördande system? Denna kurs har som syfte att studera kyrkors och kyrkoledares agerande under nazi-Tyskland samt Sovjetunionen fram till Stalins död.

Efter kursen förväntas studenten:

  • kunna redogöra för och visa grundläggande kunskap om kyrkoledares och kyrkors agerande i nazi-Tyskland samt Sovjetunionen
  • kunna kritiskt reflektera över kyrkors och kyrkoledares förhållningssätt till olika totalitära regimer
  • visa förmåga att analysera en primärkälla i sitt historiska sammanhang

Arendt, Hannah, 2005. On the Nature of Totalitarianism: An Essay in Understanding. I: Arendt, Hannah, Essays in Understanding, 1930-1954: Formation, Exile, and Totalitarianism. New York: Schocken Books. S. 328-360 (32 sid.)

Bodin, Per-Arne, 1993. ”Ur djupen ropar jag”: kyrka och teologi i 1900-talets Ryssland. Svenska kyrkans forskningsråd, Uppsala. S. 41-69, 77-84, 95-113 (52 sid.) [Tillgänglig på kurshemsida med författarens tillstånd]

Erickson, Robert P. och Heschel, Susannah (red.), 1999. Betrayal: German Churches and the Holocaust. Minneapolis: Fortress Press. (222 sid.)

Kälvemark, Torsten, 2018. Katedralen som sprängdes: den ryska kyrkans martyrium 1918-1938. Skellefteå: Artos & Norma. (182 sid.)

Ryrie, Alec, 2017. Protestants: The Radicals Who Made the Modern World. London: William Collins. S. 265-290 (25 sid. e-bok)

Solzjenitsyn, Aleksandr, 2009. En dag i Ivan Denisovitj liv. Stockholm: Bonniers förlag. (ca. 85 sid)

 

Varav en av dessa väljes:

Arborelius, Anders, 1983. Edith Stein: biografi – texter. Tågarp: Karmeliterna. (154 sid) samt urval ur Edith Steins brev i kompendium (50 sidor).

Green, Clifford J. och DeJonge, Michael P. (red.), 2013. The Bonhoeffer Reader. Minneapolis: Fortress Press. S. 128-134, 370-392, 455-561, 594-630, 761-817 (225 sid.)

Wurmbrand, Sabina, 1970. Mitt möte med kommunismen. Stockholm: Gummesson. (219 sid)/ 2013. The Pastor’s Wife. Bartlesville: VOM Books (7:e utg.) eller ngn tidigare utgåva

Wurmbrand, Richard, 2005. Torterad för Kristi skull. Örebro: Evangeliipress. (122 sid)/2017. Tortured for Christ. 50th anniversary ed. Colorado Springs: David C. Cook. (eller ngn tidigare utgåva).

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Kursansvarig

Joseph Sverker

Teol.dr, högskolelektor, ämnesföreträdare systematisk teologi

joseph.sverker@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Grundläggande behörighet.

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 18 december 2019.

Senast reviderad den 18 mars 2022.