Kurs

Rasism och diskriminering

I kursen analyseras rasismens idéer och spridning, historiskt och i nutid. Det demokratiska samhällets motreaktion i form av lagstiftning, deklarationer och konventioner studeras. Särskilt uppmärksammas nya former av kulturrasism, nationalism och diskriminering samt strategier för att motarbeta dessa.

Efter kursen förväntas studenten:

  • behärska grundläggande definitioner av och teoribildningar kring rasism och diskriminering
  • ha inblick i det historiska perspektivet på rasism och diskriminering
  • ha goda kunskaper om hur diskriminering och rasism behandlas i svensk och internationell rätt
  • kunna synliggöra och kritiskt granska diskriminerande strukturer samt självständigt diskutera frågan om juridiskt och moraliskt ansvar

Reservation för revidering av litteraturen.

Fredrickson .M. George ”Racism: A short history”, 2002 Princeton University Press ISBN 0-691-11652-0

Kendi, Ibram X, 2019. How to be an Antiracist. London: The Bodley Head. (241 s).

Hellström, Anders, 2016. Rasist? Inte jag: Om rasismer – en begreppsinventering. Forum för levande historia. (34 s). Länk (Länkar till en externa sida.) (Länkar till en extern sida.)

Ripenberg, Maria, 2019. Historiens vita fläckar: Om rasismens rötter i Sverige. Stockholm: Appell Förlag, (336 s)

Rapporter och artiklar tillkommer.


Kurslitteraturen reviderades senast 3 maj 2021.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Kursansvarig

Tijana Berselius

Studierektor (tjänstledig), Adjunkt Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

tijana.berselius@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • PM
  • Salstentamen
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Mänskliga rättigheter 45 hp.

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm den 26 oktober 2015.

Senast reviderad den 10 december 2018.