Kurs

Praktikkurs, mänskliga rättigheter

Kursen innehåller tillämpande moment av tidigare studier i mänskliga rättigheter i en konkret arbetssituation, från problemidentifikation till analys och åtgärd, liksom den mottagande arbetsplatsens interna överväganden och motiv för olika insatser. Dokumentering, skrivuppgifter eller presentationer ingår i kursen i den utsträckning som mottagande arbetsplats också använder sig av dessa redskap. Studenten förväntas vara aktiv och själv söka efter praktikplats. Praktikplatsen måste godkännas av EHS. Praktiken ska omfatta 18-20 veckor och ska ej vara avlönad. För praktikplats utomlands gäller att man ska följa UD:s rekommendationer om vilka länder man kan resa till.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha förmåga att omsätta kunskaper om mänskliga rättigheter i praktisk verksamhet inom det civila samhället, en myndighet, en ideell organisation eller motsvarande
  • kunna muntligen och skriftligen analysera och redogöra för sina erfarenheter från praktiken
  • självständigt och kritiskt kunna redogöra för ett relevant tema under praktiktiden

Ej tillämpligt.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Kursansvarig

Tijana Berselius

Studierektor (tjänstledig), Adjunkt Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

tijana.berselius@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd

Examinationsformer

  • PM
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Mänskliga rättigheter 120 hp alternativt magisterexamen eller masterexamen i Mänskliga rättigheter.

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm den 24 november 2014.

Senast reviderad den 25 januari 2019.