Kurs

Missionsvetenskap. Distanskurs

Kursens syfte är att ge fördjupad insikt i vad kristen internationell mission kan vara. Den vill ge kunskap om skilda missionsinitiativ, missionsprinciper och maktstrategier, deras teologiska grund och metoder med särskild hänsyn till religions- och kulturmöten i dess strävan att bygga samhällen. Därvid läggs vikt vid svenska samfunds verksamhet och särskilt kvinnornas roll i missionen. Kursen vill även ge en övergripande orientering om den internationella missionsdebatten och det missionsteologiska tänkandet.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa insikt om vidden av de teologiska och samhälleliga frågor som begreppet mission refererar till
  • kunna beskriva den internationella missionens historia samt ha en överblick över missionsteologiskt tänkande i olika traditioner
  • visa kunskaper om religions- och kulturmötets problematik och maktstrukturer

Robert, Dana L., 2009. Christian Mission. How Christianity Became a World Religion. Malden: Wiley-Blackwell. (173 s)

Lundström, Klas et al. (red.), 2021. Svensk mission och kyrkorna som växte fram, Skellefteå: Artos & Norma. (Kapitel i urval: 300 s)

Kompendium på kurshemsidan med följande:

Melander, Veronica, 2005. Milstolpar i hundra års missionsteologi. I: Svensk kyrkotidning 1-2/2005, s. 9-14. (6 s)

Ryman, Björn, 2005. Mission i globaliseringens tidevarv. I: Sveriges kyrkohistoria. Religionsfrihetens och ekumenikens tid. Del 8. Stockholm: Verbum, s. 358-364. (7 s)

Sarja, Karin, 2003. ’Gå ut och gör alla folk till lärjungar’ – om svensk mission. I: Sveriges kyrkohistoria. Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid. Del 7. Stockholm: Verbum, s. 340-352. (13 s)

Kyrkornas världsråds Commission on World Mission and Evangelism, 2013. Tillsammans för livet: Mission och evangelisation i en värld i förändring, 2013. Svenska missionsrådet. (53 s).

Källtexter för seminarium om kyrkornas reflexion kring mission (55 s).


Kurslitteraturen reviderades senast 22 april 2022.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Kursansvarig

Sara Gehlin

Teol.dr, högskolelektor, ämnesföreträdare kyrkohistoria med missionsvetenskap och ekumenik

sara.gehlin@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 22 februari 2017.

Senast reviderad den 18 december 2019.