Kurs

Människan, skapelsen och den ekologiska krisen

I den tidiga ekologiska debatten framfördes kritiken att kristendomens antropocentriska syn på tillvaron bidragit till den natursyn som resulterat i den moderna miljökrisen. I den här kursen analyserar vi detta argument och studerar så väl bibliska som senare källor för att nå fördjupad kunskap om hur den kristna traditionen genom historien sett på människan och hennes plats i skapelsen. Mot denna historiska bakgrund fördjupar vi oss i den samtida diskussionen om klimathoten, där både teologiska och politiska perspektiv vägs in. Hur bemöter man inom samtida teologi hoten mot skapelsen? Bär dagens generationer ansvar för de kommande generationerna och vad handlar det ansvaret om i så fall?

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha en god överblick och fördjupad kunskap om kristna synsätt på människan och skapelsen genom historien och inom samtida teologi
  • visa förmåga att självständigt identifiera och med adekvata metoder analysera olika teologiska positioner samt kunna argumentera för etiska konsekvenser och sätta dem i relation till vår tids klimathot
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera slutsatser av genomförda textanalyser samt kunna lyfta fram de argument som ligger till grund för de olika positioner som intas av olika författare

Bauman, Whitney och O’Brien, Kevin, 2019. Environmental Ethics and Uncertainty: Wrestling with Wicked Problems. London: Routledge. (150 s)

Jonsson, Åke, 2020. Teologi i Antropocen: Att tro i människans tidsålder. Örebro: Marcus Förlag. (218 s).

Merchant, Carolyn, 1989. The Death of Nature: Women, Ecology, and the Scientific Revolution. San Francisco: Harper & Row S. 1–191 (191 s).

Sjöberg, Lovisa Mienna, 2018. Att leva i ständig välsignelse: en studie av sivdnidit som religiös praxis. Oslo: Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet (246 s).

Stoor, Thomas, Thorén, Emma, 2017. Din är jorden: Om Luther, andlighet och ekoteologi. Skellefteå: Artos & Norma bokförlag. (128 s)

Tuana, Nancy, 2008. ”Viscous Porosity: Witnessing Katrina”. (26 s).

Welzer, Harald, 2009. Klimatkrig. Varför människor dödar varandra på 2000-talet. Göteborg: Daidalos. (268 s).

Har naturen rättigheter? Ett samtalsdokument från Svenska kyrkans teologiska kommittée (19 s) Tillgänglig på www.svenskakyrkan.se/filer (19 s).

White Jr, Lynn, 1967. ”The Historical Roots of Our Ecological Crisis”. (12 s).
Tillgänglig på www.uvm.edu


Kurslitteraturen reviderades senast 22 april 2022.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Kursansvarig

Petra Carlsson

Professor, högskolelektor

petra.carlsson@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen

Kurser i teologi/religionsvetenskap, 120 hp, varav minst 15 hp systematisk teologi på fördjupningsnivå, eller godkända kurser för en kandidatexamen i teologi/religionsvetenskap, 180 hp, där minst 150 hp utgörs av teologi/religionsvetenskap eller motsvarande. Dessutom kunskaper i svenska och engelska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 18 februari 2014.