Kurs

Kyrka i moderniteten

Genom sociala omvälvningar som industrialisering och urbanisering tog ett nytt samhälle form i västvärlden. I denna kurs behandlas modernitetens kännetecken utifrån frågan hur kristenheten påverkat och påverkats av detta dramatiska, kulturella skifte. Särskilt studeras hur kyrkorna relaterar till moderna fenomen som individualism, kapitalism, sekularisering, förändrade könsroller för män och kvinnor samt den moderna nationalstaten.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha kunskap om de samhälleliga och kulturella förändringar som moderniteten inneburit i västvärlden
  • självständigt kunna analysera kyrkors och samfunds förhållningssätt till olika moderna fenomen
  • vara väl förtrogen med och självständigt kunna diskutera centrala frågeställningar i pågående forskning om kristenheten i moderniteten

Cavanaugh, William, 2016. Som om allt förvandlats. Ekologi, ekonomi och eukaristi. Örebro: Marcus Förlag. (150 s).

Kurkiala, Mikael, 2020. När själen går i exil. Stockholm: Verbum (250 s.)

Ryrie, Alec, 2017. Protestants. The Faith That Made the Modern World. New York: Pinguin Books (500 s).

Strömquist, Liv, 2019. Den rödaste rosen slår ut. Stockholm: Galago (100 s)

Artiklar ca 100 sidor


Kurslitteraturen reviderades senast 17 februari 2022.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Joel Halldorf

Professor

joel.halldorf@ehs.se

Simon Hallonsten

Teol. dr

simon.hallonsten@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp: Baskurser 30 hp samt kurserna Text, kontext och tolkning 15 hp och Teologi, religion och kyrka i Sverige 15 hp, eller motsvarande.

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 22 februari 2011.

Senast reviderad den 22 februari 2017.