Kurs

Kristen etik

Kursen behandlar den kristna etiken i dess relation till filosofi och politik. Några olika utformningar av nutida kristen och sekulär etik sätts i relation till kristen verklighetsuppfattning och människosyn. Universalistiska tolkningar av den kristna etiken kontrasteras mot skilda former av kontextualism och maktanalys. I kursen kommer även vissa etiska frågor i samtiden att analyseras inom tillämpad etik.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha en god överblick och fördjupad kunskap om olika utformningar av kristen etik
  • kunna förstå och kritiskt granska teorierna om sambanden mellan etik och kristen tro
  • ha fördjupad kännedom om maktperspektiv och feministiska utformningar av den kristna etiken
  • ha förmåga att vetenskapligt argumentera i etiska frågor

Boyd, Craig A. and Thorsen, Don, 2018. Christian Ethics and Moral Philosophy: An Introduction to Issues and Approaches. Baker Academic. (203 s.)

Derrida, Jacques and Dufourmantelle, Anne, 2000. Of Hospitality. Cultural Memory in the Present. Stanford: Stanford University Press. (160 s).

Jones, Serene, 2019. Trauma and Grace: Theology in a Ruptured World. Loiusville: John Know Press. (199 s).

Lögstrup, Knud, 1992. Det etiska kravet. Göteborg: Daidalos. S. 135–194, 223–248 (86 s).

Rogan, Charlotte, 2014. Livbåten. Bookmark förlag. (269 s.).

Yngvesson, Susanne Wigorts, 2016. Frihet till samvete. Stockholm: Timbro. (160 s).

Artiklar tillkommer om ca 100 sidor.


Kurslitteraturen reviderades senast 18 mars 2022.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Kursansvarig

Susanne Wigorts Yngvesson

Professor

susanne.wigorts.yngvesson@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • PM
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp: Baskurser 30 hp samt minst två av kurserna Att tolka Gud och samhället, 15 hp, Text, kontext och tolkning 15 hp eller Teologi, religion och kyrka i Sverige 15 hp, eller motsvarande.

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 5 mars 2009.

Senast reviderad den 20 december 2017.