Kurs

Examensarbete för kandidatexamen, mänskliga rättigheter

Ämne och problemformulering utvecklas av den studerande och godkänns av handledare inom ämnesområdet. I kursmomentet ingår att skriva en uppsats och att delta i kursens reguljära seminarier.

Efter kursen förväntas studenten:

 • självständigt kunna formulera ett vetenskapligt problem och konkretisera detta i frågeställningar som låter sig bearbetas med vetenskapliga metoder och med forskningsetiskt förhållningssätt inom området mänskliga rättigheter
 • kunna identifiera och tillämpa olika metoder för bearbetning av problem kring mänskliga rättigheter
 • visa på hög grad av medvetenhet och självständig förmåga att tillämpa och bearbeta vetenskaplig teori och genomföra analys
 • kunna skriftligen kommunicera och använda ett genomtänkt och stringent språk för sina analyser samt korrekt formalia och akribi
 • kunna försvara sitt arbete i ett seminarium samt opponera på ett annat skriftligt uppsatsarbete

Reservation för revidering av litteraturen.

Arbetsmaterial

Litteratur väljs i samråd med handledare.

Om källhänvisningar och referenser för PM- och uppsatsskrivande – MR-programmet. Finns på EHS hemsida under fliken Student/Examinationer:  ehs.se/student/examinationer/

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Kursansvarig

Tijana Berselius

Studierektor (tjänstledig), Adjunkt Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

tijana.berselius@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

 • Seminarier
 • Uppsats

Grundläggande behörighet.
Mänskliga rättigheter 105 hp samt metodkurs om 7,5 hp.

 • Slutbetyg kan inte registreras förrän studenten, efter klartecken från examinator, laddat upp uppsatsens slutversion i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). Närmare instruktioner lämnas av kursansvarig.
 • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
 • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
 • Uppsatsarbetet kan genomföras på heltid över en termin eller på halvfart över ett läsår. I undantagsfall kan även arbetet förläggas till en längre period efter överenskommelse med handledare.
 • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm den 24 oktober 2016.