Kurs

Bibeln och skapelseteologi

Observera att denna kurs har ställts in.

Kursen tar sin utgångspunkt i främreorientaliska och antika föreställningar om skapelse, för att sedan relatera dessa mer utförligt till Gamla och Nya testamentet. Ett antal nedslag görs i texter där tanken om skapelse spelar en central, teologisk roll. Frågan om hur skapelsetanken utvecklas under de bibliska texternas tillkomst behandlas. Viktiga frågeställningar blir även i vilken mån de bibelteologiska föreställningarna om skapelse utgör en teologisk resurs för den kristna kyrkan och de utmaningar de utgör för formuleringen av en nutida kristen teologi.

 

Efter kursen förväntas studenten:

  • kunna redogöra för föreställningar om skapelse i Gamla och Nya testamentet
  • visa grundläggande kunskap och kritisk medvetenhet om de bibliska föreställningarna om skapelse och hur de utvecklats och förändrats genom historien
  • visa kännedom om och kunna diskutera relationen mellan skapelseteologiska föreställningar och andra teologiska föreställningar så som de vuxit fram i judisk och tidig kristen tid.

Bibeln, valda delar

Davis, Ellen, 2009. Scripture, Culture, and Agriculture. Cambridge: Cambridge University Press. S. 42-65 ( 24 s).

Van Leeuwen, Raymond C., 2021. “Theology: Creation, Wisdom, and Covenant”. I: The Oxford Handbook of Wisdom and the Bible. Red. Will Kynes. Oxford: Oxford University Press. S. 65-82 (18 s).

Mettinger, Tryggve N. D., 1987. Namnet och närvaron: Gudsnamn och gudsbild i böckernas bok. Örebro: Libris förlag (181 s).

Wiljebrand, David, 2017. ”Metaforer för en grön teologi och praktik. Ekoteologins språk i interdisciplinär belysning”. I: Det kyrkliga språket i teori och praxis. Red. Marie Rosenius. Studia Theologica Practica Umensia 1. Umeå: Umeå Universitet. S. 101-122 (22 s).

Kursansvarig

Lisa Plantin

Doktorand, pastor

lisa.plantin@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 24 mars 2021.