Kurs

Asyl- och flyktingrätt

Rätten till asyl är en av de mer politiskt laddade rättigheterna i en global och rörlig värld. I den här kursen studerar vi asylrätten ur ett juridiskt, politiskt, historiskt och filosofiskt perspektiv. Kursen behandlar orsaker till samtida migrations- och flyktingströmmar, exempelvis krig, ekonomisk och social osäkerhet, samt klimatförändringar. Kursen behandlar också det rättsliga skyddet för rätten till asyl. Hur ser svensk och europeisk migrations- och flyktingpolitik ut? Vilka principer vilar den på? Vem har rätt till asyl idag och i framtiden? Vad innebär begreppet mänskliga rättigheter i mötet med människor som sett sig tvungna att lämna sitt hemland? Vi behandlar internationell, europeisk och svensk lagstiftning och praxis på området.

Efter kursen förväntas studenten:

  • kunna grunderna i rätten till asyl och relevanta konventioner
  • ha god inblick i flyktingsituationen i världen och urskilja kriterierna för flyktingskap och uppehållstillstånd på annan grund
  • ha kunskap om svensk rättspraxis i asylärenden
  • självständigt kunna reflektera över Sveriges och EU:s asyl- och migrationspolitik i relation till mänskliga rättigheter

Reservation för revidering av litteraturen.

Achiume, E. Tendayi, 2019. Migration as Decolonization. I: Stanford Law Review 1509.  (63 s) 

Andersson, Simon m.fl., 2018. Prövning av migrationsärenden: BEVIS 8, Norstedts Juridik. (ca 200 s) 

Crawley, Heaven, 2016. [En]gendering International Refugee Protection: Are We There Yet?. I: B. Burson, & D. J. Cantor (red.). Human Rights and the Refugee Definition: Comparative Legal Practice and Theory. Leiden/Boston: Brill Nijhoff. S. 322-348. (26 s) 

Crawley, Heaven, 2021. The Politics of Refugee Protection in a (Post)COVID-19 World. I: Social Sciences Vol. 10 (3). S. 81. (10 s.) 

Fine, Sarah, 2020. Refugees and the Limits of Political Philosophy. I: Ethics & Global Politics Vol. 13. S. 6-20. (14 s) .

Guild, Elspeth, 2019. Seeking Coherence among Member States: the Common European Asylum System. I: Spanish Yearbook of International Law Vol. 23. S. 183-195 (8 s) .

Lundberg, Anna & Lind, Jacob, 2015. Barn i migrationsprocessen. Malmö: IMER, Malmö University. (106 s) Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-144340  

Sager, Maja, Holgersson, Helena & Öberg, Klara (red.), 2016. Irreguljär migration i Sverige: rättigheter, vardagserfarenheter, motstånd och statliga kategoriseringar. Göteborg: Daidalos. (ca 150 s)

Spång, Mikael, 2008. Svensk invandringspolitik i demokratiskt perspektiv. Malmö: IMER, Malmö University. (46 s)  Tillgänglig på Internet: http://dspace.mah.se/handle/2043/6128

Wikström, Hanna & Stern, Rebecca, 2016. Bedömningar utan lagligt facit – forskning om genuinitet, religion och sexualitet i asylärenden i Migrationsrätt. I: H. Wikström & R. Stern, Skyddsbehov och trovärdighet – bedömning av asylärenden. Stockholm: Liber. (43 s) 

UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status and Guidelines on International Protection Under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, April 2019, HCR/1P/4/ENG/REV. 4. 

Tillgänglig på Internet: https://www.refworld.org/docid/5cb474b27.html 

Artiklar och rättsfall tillkommer (max 200 s)


Kurslitteraturen reviderades senast 3 maj 2021.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Kursansvarig

Maria Bexelius

Doktorand, adjunkt

maria.bexelius@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Grundläggande behörighet.
Mänskliga rättigheter 45 hp.

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm den 26 oktober 2015.

Senast reviderad den 20 januari 2020.