Kurs

Praktikkurs, mänskliga rättigheter

Kursen innehåller tillämpande moment av tidigare studier i mänskliga rättigheter i en konkret arbetssituation, från problemidentifikation till analys och åtgärd, liksom den mottagande arbetsplatsens interna överväganden och motiv för olika insatser. Dokumentering, skrivuppgifter eller presentationer ingår i kursen i den utsträckning som mottagande arbetsplats också använder sig av dessa redskap. Studenten förväntas vara aktiv och själv söka efter praktikplats. Praktikplatsen måste godkännas av EHS. Praktiken ska omfatta 18-20 veckor och ska ej vara avlönad. För praktikplats utomlands gäller att man ska följa UD:s rekommendationer om vilka länder man kan resa till.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha förmåga att omsätta kunskaper om mänskliga rättigheter i praktisk verksamhet inom det civila samhället, en myndighet, en ideell organisation eller motsvarande
  • kunna muntligen och skriftligen analysera och redogöra för sina erfarenheter från praktiken
  • självständigt och kritiskt kunna redogöra för ett relevant tema under praktiktiden

Reservation för revidering av litteraturen.

Ej tillämpligt.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Kursansvarig

Tijana Berselius

Studierektor, Adjunkt Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

08-564 357 04, 072-393 89 54

tijana.berselius@ehs.se

Betyg

U = Underkänd, G = Godkänd

Examinationsformer

  • PM
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Mänskliga rättigheter 120 hp alternativt magisterexamen eller masterexamen i Mänskliga rättigheter.

För fullgjord kurs krävs närvaro vid kursens tre seminarietillfällen. Om studierna sker i samband med utlandspraktik kan viss obligatorisk närvaro kompenseras på annat sätt, i enlighet med beslut av kursansvarig.

Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm den 22 januari 2018.

Senast reviderad den 25 januari 2019.