Kurs

Mänskliga rättigheter och folkrättens grunder

Övergripande och grundläggande kurs i internationell rätt och mänskliga rättigheter. I kursen studeras de olika juridiska dokument i form av deklarationer och konventioner som tillsammans utgör det internationella människorättssystemet, liksom frågan hur de tolkas, tillämpas och efterlevs. Särskilt fokuseras på utvecklingen av mänskliga rättighetssystemet nationellt, regionalt och på global nivå. Kursen behandlar genomgående frågor om jämställdhet, likabehandling och förhållandet mellan mänskliga rättigheter och internationell miljörätt.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha grundläggande kunskap i internationell rätt och mänskliga rättigheter
  • kunna förstå och analysera viktiga deklarationer och konventioner som berör MR-området
  • kunna orientera sig i hur utvärdering och kontroll av MR-systemet är uppbyggd
  • ha grundläggande kunskap om de olika regionala systemen för skydd av mänskliga rättigheter

Reservation för revidering av litteraturen.

Bring, Ove & Klamberg, Mark & Mahmoudi, Said & Wrange, Pål, 2020. Sverige och folkrätten, 6 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik (396 s)

Smith, Rhona, K. M., 2019. International Human Rights Law, 9 uppl. Oxford: Oxford University Press (496 s). Obs, ny upplaga. (Om denna upplaga ej finns i Legimus kan även 8  uppl. användas. Kontakta då kursledaren för info om ändringar.)

Arbetsmaterial, ca 200 s.


Kurslitteraturen reviderades senast 8 juni 2020.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Kursansvarig

Ulf Johansson Dahre

Fil. dr, docent

ulf.johansson-dahre@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Salstentamen

Grundläggande behörighet.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.

Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm den 24 november 2014.

Senast reviderad den 20 januari 2020.