Kurs

Helgelse, helande, andedop

1900-talets pingstväckelse växte fram ur 1800-talets helgelserörelse. I denna kurs studeras denna gemensamma tradition, som ibland kallas the holiness-pentecostal tradition. Tyngdpunkten ligger på helgelse, helande och andedop. Detta var centrala inslag i de karismatiska väckelserörelserna vid sekelskiftet 1900. I kursen studeras samspelet mellan teologiska överväganden, andliga erfarenheter och kulturell kontext. Vidare behandlas utvecklingen från 1800-talets slut fram till dagens situation med en global och postmodernt influerad pentekostal rörelse.

Efter kursen förväntas studenten:

  • ha kunskap om den historiska utveckling som ledde fram till helgelserörelsens och pingstväckelsens framväxt, i Sverige och internationellt
  • kunna förstå och analysera dessa rörelsers teologi och kulturella profil, i synnerhet i relation till begreppen helgelse, helande och andedop
  • självständigt kunna diskutera centrala frågeställningar i den pågående forskningen om helgelserörelsen och pingstväckelsen

Reservation för revidering av litteraturen.

Dayton, Donald, 1987/2000. Theological Roots of Pentecostalism. New Jersey: Hendrickson Publishers (200 s).

Halldorf, Joel, 2017. Biskop Lewi Pethrus. Biografi över ett ledarskap. Skellefteå: Artos (200 s).

Josefsson, Ulrik, 2005. Liv och över nog. Den tidiga pingströrelsens spiritualitet. Skellefteå: Artos. S. 49–64, 97–172, 234–292 (151 s).

Robeck, Cecil M. & Yong, Amos (red.), 2014. The Cambridge Companion to Pentecostalism. Cambridge: Cambridge University Press. S. 13–70, 112–310 (257 s).


Kurslitteraturen reviderades senast 26 april 2017.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Kursansvarig

Joel Halldorf

Docent, högskolelektor

joel.halldorf@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Grundläggande behörighet.
Kurser i teologi 60 hp: Baskurser 30 hp samt kurserna Text, kontext och tolkning 15 hp och Teologi, religion och kyrka i Sverige 15 hp, eller motsvarande.

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 21 december 2010.

Senast reviderad den 22 februari 2017.