Kurs

Asyl- och flyktingrätt

Rätten till asyl är en av de mer politiskt laddade rättigheterna i en global och rörlig värld. I den här kursen studerar vi asylrätten ur ett juridiskt, politiskt, historiskt och filosofiskt perspektiv. Kursen behandlar orsaker till samtida migrations- och flyktingströmmar, exempelvis krig, ekonomisk och social osäkerhet, samt klimatförändringar. Kursen behandlar också det rättsliga skyddet för rätten till asyl. Hur ser svensk och europeisk migrations- och flyktingpolitik ut? Vilka principer vilar den på? Vem har rätt till asyl idag och i framtiden? Vad innebär begreppet mänskliga rättigheter i mötet med människor som sett sig tvungna att lämna sitt hemland? Vi behandlar internationell, europeisk och svensk lagstiftning och praxis på området.

Efter kursen förväntas studenten:

  • kunna grunderna i rätten till asyl och relevanta konventioner
  • ha god inblick i flyktingsituationen i världen och urskilja kriterierna för flyktingskap och uppehållstillstånd på annan grund
  • ha kunskap om svensk rättspraxis i asylärenden
  • självständigt kunna reflektera över Sveriges och EU:s asyl- och migrationspolitik i relation till mänskliga rättigheter

Reservation för revidering av litteraturen.

Andersson m.fl., 2018. Prövning av migrationsärenden: BEVIS 8, Norstedts Juridik (381 sidor)

Feijen m.fl., 2011. Kvalitet i svensk asylprövning – En studie av Migrationsverkets utredning av och beslut om internationellt skydd, Migrationsverket och UNHCR (211 sidor)

Fine, Sarah, 2020. Refugees and the limits of political philosophy, Ethics & Global Politics (14 sidor). Tillgänglig som E-bok via Ebscohost.

Guild, Elspeth, 2019. Seeking Coherence among Member States: the Common European Asylum System, Spanish Yearbook of International Law (8 sidor). Tillgänglig som E-bok via Ebscohost

Lewis, Corinne, 2012. UNHCR and International Refugee Law: From Treaties to Innovation, Routledge. (171 s)

Lundberg, Anna, 2009. Barnets rätt att komma till tals i asylprocessen: Om likheter och diskrepanser mellan policy och praktik. I: Fryklund, Björn & Lundberg, Anna (red.), Asylsökande i Sverige: Ett rättssäkert och värdigt mottagande för barn och vuxna? Malmö Institute for Studies of Migration. Kap 3. (48 s)

Seidlitz, Madelaine, 2019. Asylrätt: en praktisk introduktion. Norsteds Juridik (173 sidor).

UNHCR, 1996. UNHCR:s handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av flyktingars rättsliga ställning: enligt 1951 års konvention och 1967 års protokoll angående flyktingars rättsliga ställning. Stockholm. (21 s)

Artiklar och rättsfall kan tillkomma

Arbetsmaterial

Utlänningslagen (2005:716)

Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

FN:s konvention angående flyktingars rättsliga ställning, 1951.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/33/EU av den 26 juni 2013 om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (även kallat mottagandedirektivet)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (även kallat asylprocedurdirektivet)

Rådets direktiv 2004/83/EG av den 29 april 2004 om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer skall betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet, 32004L0083 (även kallat EU:s skyddsgrundsdirektivet)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (även kallat återvändandedirektivet)

UNHCR, 2002. Guidelines on International Protection No. 1: Gender-Related Persecution Within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees. HCR/GIP/02/01

UNHCR, 2002. Guidelines on International Protection No. 2: Membership of a Particular Social Group”” Within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol Relating to the Status of Refugee. HCR/GIP/02/02

UNHCR, 2003. Guidelines on International Protection No. 3: Cessation of Refugee Status under Article 1C(5) and (6) of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees (the “Ceased Circumstances” Clauses. HCR/GIP/03/03

UNHCR, 2003. Guidelines on International Protection No. 4: Internal Flight or Relocation Alternative” within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees. HCR/GIP/03/04

UNHCR, 2003. Guidelines on International Protection No. 5: Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees. HCR/GIP/03/05

UNHCR, 2004. Guidelines on International Protection No. 6: Religion-Based Refugee Claims under Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees. HCR/GIP/04/06

UNHCR, 2006. Guidelines on International Protection No.7: The application of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees to victims of trafficking and persons at risk of being trafficked. HCR/GIP/06/07

UNHCR, 2009. Guidelines on International Protection No. 8: Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 and 1(F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees. HCR/GIP/09/08

UNHCR, 2012. Guidelines on International Protection No. 9: Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation and/or Gender Identity within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees. HCR/GIP/12/09

UNHCR, 2014. Guidelines on International Protection No. 10: Claims to Refugee Status related to Military Service within the context of Article 1A (2) of the 1951 Convention and/or the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees. HCR/GIP/13/10/Corr. 1

UNHCR, 2015. Guidelines on International Protection No. 11: Prima Facie Recognition of Refugee Status. HCR/GIP/15/11

UNHCR, 2016. Guidelines on International Protection No.12: Claims for refugee status related to situations of armed conflict and violence Under Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees and the regional refugee definitions. HCR/GIP/16/12


Kurslitteraturen reviderades senast 27 april 2020

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Anna Massarsch

Jur.kand., timlärare

anna.massarsch@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • PM

Grundläggande behörighet.
Mänskliga rättigheter 45 hp.

För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts. Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt. Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Kollegiet i Mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan Stockholm den 26 oktober 2015

Senast reviderad den 20 januari 2020