Kurs

Änglar och demoner. Teologi i filmens värld

Film är ett mäktigt instrument för att stimulera och påverka den mänskliga tanken. Filmen kan även som få medier ge uttryck för och påverka vår brottning med livets stora frågor. Det är därför inte överraskande att teologiska frågor ofta återkommer i filmens värld, vilket påminner oss om att teologin i högsta grad lever även utanför våra kyrkor. Denna kurs syftar till att fördjupa förmågan att förstå filmens språk men därtill till att visa på hur kunskap om film och teologi ömsesidigt befruktar varandra. I kursen blir vi således förtrogna med dels hur en teologisk kompetens kan fördjupa förståelsen av film, dels hur analys av film kan fördjupa och aktualisera den teologiska reflektionen.

Efter kursen förväntas studenten:

  • visa kunskaper om hur teologiska frågor och reflektioner kommit till uttryck i film
  • vara medveten om och kunna hantera olika filmers teologiska innehåll, samt analysera enskilda filmer med fokus på hur de anknyter till teologisk reflektion
  • muntligt och skriftligt kunna redovisa och diskutera de egna resultaten

Hammar, Isak & Zander, Ulf, 2015. Svärd, sandaler och skandaler: Antiken på film och i tv. Stockholm: Studentlitteratur. S. 165-204 (39 s).

Maurice, Lisa, 2021. Screening Divinity. Edinburgh: Edinburgh University Press (228 s).

Sellars, Jeff, 2012. Light Shining in a Dark Place: Discovering Theology Through Film. Eugene, OR: Wipf & Stock (231 s). .

Sison, Antonio D., 2012. World Cinema, Theology, and the Human: Humanity in Deep Focus. I: Routledge Studies in Religion and Film 1. New York: Routledge (137 s). .

Artiklar tillkommer (ca 200 sidor).


Kurslitteraturen reviderades senast 24 mars 2021.

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursen startar. Vi rekommenderar inte att du skriver ut schemat eftersom vissa ändringar kan ske.

Öppna schemat

Kursansvarig

Åke Viberg

Programansvarig teologiskt program inriktning präst i Svenska kyrkan, docent, högskolelektor, ämnesföreträdare

ake.viberg@ehs.se

Betyg

A = Framstående, B = Mycket bra, C = Bra, D = Tillfredsställande, E = Tillräcklig, Fx = Otillräcklig, komplettering möjlig, F = Otillräcklig

Examinationsformer

  • Hemtentamen
  • Seminarier

Grundläggande behörighet.
Baskurser i teologi 30 hp.

  • För fullgjord kurs krävs minst 80% närvaro vid föreläsningar och 100% närvaro vid seminarier/gruppövningar och andra tillfällen för redovisning. Frånvaro därutöver kan kompenseras genom kompletteringsuppgift (-er) om kursansvarig lärare bedömer det möjligt. Vid frånvaro om 50 % eller mer betraktas kursen som avbruten, även om examinationsuppgifter har genomförts.
  • Om student har ett beslut från EHS om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, skall examinator vid behov anpassa examinationen och genomföra examinationen på ett alternativt sätt.
  • Student har möjlighet att tentera kurs enligt ursprunglig kursplan inom två år efter kurstillfället. Om särskilda skäl föreligger kan sådan omtentamen ske även senare. Normalt ges inte undervisning enligt äldre kursplan. Möjligheten till dispens ska avgöras av rektor eller biträdande rektor.

Fastställd av Ämnesföreträdarkollegiet vid Enskilda Högskolan Stockholm den 15 december 2015.

Senast reviderad den 22 februari 2017.